Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật

Số hiệu Văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước
Trích yếu nội dung Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng 2018; Luật Cán bộ, công chức 2008; Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Thông tư 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra; Thông tư 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư 08/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; Thông tư 33/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư 110/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/11/2018
Ngày có hiệu lực 01/07/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt  
Download Luat An ninh mang 2018 so_24_2018_QH14.doc
Luat Bao ve bi mat nha nuoc 2018 so 29_2018_QH14.pdf
Luat Can bo, cong chuc so 22_2008_QH12.pdf
Nghi dinh 167_2013_ND-CP.pdf
Nghi dinh 33_2002_ND-CP.zip
Phap lenh Bao ve bi mat nha nuoc.zip
Thong tu 04_2015_TT-TTCP.pdf
Thong tu 07_2012_TT-BNV.pdf
Thong tu 08_2015_TT-BCA.pdf
Thong tu 110_2013_TT-BTC.pdf
Thong tu 33_2015_TT-BCA.pdf