TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Văn bản tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng
Trích yếu nội dung - Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; - Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; - Các văn bản hướng dẫn thực hiện và cụ thể hóa của UBND tỉnh về thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua chuyên đề do Trung ương và địa phương phát động.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/05/2022
Ngày có hiệu lực 02/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh
Người ký duyệt  
Download 18_2020_QD-UBND 27.10.2020 sua doi, bo sung 24_2018_QD-UBND.pdf
24_2018-QD-UBND ngay 28.12.2018 ban hanh QD ve cong tac thi dua khen thuong.pdf
809_QD-UBND 04.4.2019 thi dua Cum, khoi tinh Kien Giang.pdf
Chi thi 34-CT_TW tiep tuc doi moi c.tac TDKT.pdf
Chi thi so 19_CT-TTg 16.7.2021 phat dong thi dua phat trien KTXH theo NQ DH XIII.pdf
Luat TĐ-KT va van ban thi hanh.rar

Văn bản mới