TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/QĐ-TTr Chính phủ Quyết định V/v phân bổ biên chế công chức của Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. 30/01/2023
08/KH-TTr Chính phủ Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023 và các Quyết định chuyển đổi vị trí công tác. 30/01/2023
140/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. 15/11/2022
43/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2023. 03/10/2022
58/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 20/05/2022
58/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 20/05/2022
Văn bản tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng Thanh tra tỉnh Báo cáo - Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; - Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; - Các văn bản hướng dẫn thực hiện và cụ thể hóa của UBND tỉnh về thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua chuyên đề do Trung ương và địa phương phát động. 02/05/2022