Công văn số 199/TTr-VP ngày 29/6/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
(16:06 | 29/06/2020)