Kết luận thanh tra đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang
(07:58 | 27/11/2017)

Ngày 12/5/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận số 04/KL-TTr, kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thu, chi tài chính ngân sách và các nguồn thu, chi khác đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.

Ảnh: T.Sương


     Từ năm 2013-2015, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến trong, ngoài tỉnh và ngoài nước; làm tốt vai trò tham mưu trong việc thực hiện Kế hoạch phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, nằm trong nhóm tốt và rất tốt về PCI so với cả nước. Đơn vị đã tổ chức được nhiều hình thức xúc tiến mới, góp phần thúc đẩy giao lưu mua bán hàng hóa trong tỉnh, cũng như xuất khẩu những mặt hàng mà Kiên Giang có thế mạnh sang một số nước.

     Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang có có những tồn tại, sai phạm trong quản lý, thu, chi tài chính như: Cập nhật chứng từ chi chưa đầy đủ, thanh toán không đúng dự toán được giao; thanh toán vượt giá, định mức; công tác kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện của các đơn vị được thuê tổ chức các sự kiện chưa chặt chẽ, dẫn đến thanh toán không đúng số lượng thực tế với tổng số tiền 340 triệu đồng.

     Kết luận thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh lại việc quản lý tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật; rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành tài chính ngân sách; thu hồi nộp ngân sách nhà nước 221 triệu đồng. Thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Được biết, đến nay các tổ chức, cá nhân có sai phạm đã nộp ngân sách được gần 70 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương