Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

ISO thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

(10:40 | 07/08/2017)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 22/9/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-TTr thực hiện Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 của cơ quan.

Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy cơ quan, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, thanh tra viên và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng hiện đại. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính nhà nước: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

    Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch, Thanh tra tỉnh đã đề ra một số giải pháp:
     Thứ nhất, Đảng ủy, chính quyền cơ quan Thanh tra tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, Chánh Thanh tra tỉnh tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, sách nhiễu, làm giảm sút lòng tin của nhân dân; bố trí công chức có trình độ năng lực, có ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt vào làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan.
     Thứ hai, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, thực hiện tốt cơ chế một cửa, tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;
     Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện việc công khai, minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin về thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.
     Thứ tư, đảm bảo kinh phí hàng năm chi cho công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kịp thời khen thưởng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan.

 

Tải Kế hoạch tại đây

Ban Biên tập