Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Luật Phòng, chống tham nhũng áp dụng đối với khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước

(09:12 | 21/08/2019)

Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 quy định ngắn gọn và khái quát: “Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN”. Như vậy, so với luật cũ, Luật PCTN năm 2018 đã thay cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN. Luật áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

 

     Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) năm 2018 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước tại Khoản 9 Điều 3 bao gồm: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tài chính công, tài sản công.

 

     Bên cạnh đó, Chương VI Luật PCTN năm 2018 đã quy định việc áp dụng Luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo đúng tinh thần từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với khu vực ngoài nhà nước; trong đó quy định áp dụng bắt buộc một số chế định của Luật đối với một số loại hình tổ chức xã hội, doanh nghiệp, bao gồm công ty đại chúng; tổ chức tín dụng; tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.

 

     Việc mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp PCTN ra khu vực ngoài nhà nước trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, vì trên thực tế, tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và hiệu quả công tác PCTN. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài nhà nước phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Đồng bộ với Bộ Luật Hình sự đã mở rộng quy định xử lý đối với một số tội phạm về tham nhũng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bộ Luật hình sự đã mở rộng chủ thể phạm tội gồm cả người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước đối với các tội danh: Tội tham ô tài sản (Điều 353), tội nhận hối lộ (Điều 354), tội đưa hối lộ (Điều 364) và tội môi giới hối lộ (Điều 365); phù hợp với yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc  về Chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên.

 

     Pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh, đất đai, khoáng sản… cũng đã quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức trong công khai, minh bạch hoạt động, thực hiện một số biện pháp phòng ngừa xung đột lợi ích… Như vậy, các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức tôn giáo và tổ chức xã hội khác khi thực hiện hoạt động liên quan đến vốn, tài sản của nhà nước hoặc có huy động các khoản đóng góp của nhân dân đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật nêu trên và pháp luật khác có liên quan; nếu có hành vi tham nhũng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó, việc từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài nhà nước đã được thể hiện tại Chương VI Luật PCTN năm 2018. Đồng thời Luật quy định áp dụng bắt buộc một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ huy động các khoản đóng  góp của nhân dân để hoạt động từ thiện. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức này huy động vốn đóng góp của nhiều cổ đông, từ nhiều cá nhân, tổ chức trong xã hội và có ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế xã hội.

 

     Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước là vấn đề mới, nên đối với các doanh nghiệp, tổ chức trên thì chỉ áp dụng một số biện pháp PCTN như công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; kiểm soát xung đột lợi ích; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu./.

 

                                                                   Nguyên Hương