Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công chức, viên chức ngành Thanh tra phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

(12:53 | 31/05/2019)

 

     Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, lãnh đạo ngành thanh tra cả nước đã tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động ngành thanh tra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan thanh tra và đội ngũ cán bộ, công chức đã nêu cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra. Nguyên nhân do việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức, viên chức thanh tra không nghiêm; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu một số cơ quan thanh tra chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm.

 

     Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của người làm công tác thanh tra, của ngành thanh tra, ngày 17/5/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP yêu cầu toàn ngành thanh tra tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

     Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật về công chức, công vụ, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

 

     Thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; của cán bộ, công chức ngành thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tài sản công; cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm của từng công chức, viên chức.

 

     Tổng Thanh tra Chính phủ giao Chánh Thanh tra các ngành, địa phương  chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính cấp trên và Tổng Thanh tra Chính phủ kết quả xử lý.

 

     Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thanh tra, công chức, thanh tra viên theo thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm./.

 

                                                                             T/h: Nguyên Hương