Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Sở Ngoại vụ Kiên Giang: Tích cực nhìn nhận, khắc phục những hạn chế trong phòng ngừa tham nhũng

(14:19 | 13/07/2020)

Sở Ngoại vụ Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với quản lý tài chính, ngân sách đối với Sở Ngoại vụ.

 

     Qua thanh tra cho thấy lãnh đạo Sở Ngoại vụ, nhất là người đứng đầu có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, cụ thể hóa khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCTN; quản lý và sử dụng kinh phí được giao cơ bản đúng quy định pháp luật.

 

     Tuy nhiên, ba năm qua, Thanh tra Sở Ngoại vụ không thực hiện các kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt hàng năm. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ chưa quan tâm sắp xếp tổ chức thanh tra của Sở theo quyết định của UBND tỉnh; không tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung chưa đúng quy định... Sở Ngoại vụ cũng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 14 đoàn đi công tác nước ngoài vượt quá 12 người so với quy định.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Nhung, Phó Trưởng Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 02/7/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

 

     Ngày 02/7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Kết luận số 03/KL-TTr, kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, PCTN gắn với quản lý tài chính, ngân sách đối với Sở Ngoại vụ. Theo Kết luận, Sở Ngoại vụ phải chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm trong thực hiện pháp luật thanh tra, PCTN và tài chính ngân sách. Cụ thể: Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về thanh tra, trước mắt kiện toàn tổ chức thanh tra theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang; thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN, cần tổ chức Hội nghị triển khai Luật PCTN năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; rà soát, lập kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo người có nghĩa vụ kê khai làm lại các bản kê khai tài sản thu nhập; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Sở Ngoại vụ cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí; tham mưu với cấp thẩm quyền cho công chức đi công tác nước ngoài không được vượt quá số người quy định nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

 

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị Sở Ngoại vụ phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật thanh tra, PCTN và tài chính ngân sách.

 

     Kết luận thanh tra đề nghị lãnh đạo Sở Ngoại vụ tự rút kinh nghiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở và 03 cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, PCTN, tài chính ngân sách; đồng thời thu hồi nộp ngân sách 11,7 triệu đồng do thanh toán tiền kiểm soát thủ tục hành chính sai quy định.

 

     Sau khi nghe công bố Kết luận số 03/KL-TTr, kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, PCTN gắn với quản lý tài chính, ngân sách đối với Sở Ngoại vụ, ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở này khẳng định:Thanh tra tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại của Sở Ngoại vụ thời gian vừa qua. Trong 15 ngày tới, Sở Ngoại vụ sẽ thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Thứ nhất phần kinh phí sẽ khắc phục ngay trong tuần này; thứ hai sẽ tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân sai phạm theo thẩm quyền; riêng bản thân tôi, Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm lúc nào thì tôi sẽ chấp hành lúc đó”.

 

Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang khẳng định nghiêm túc khắc phục hạn chế theo Kết luận thanh tra.

 

     Với tinh thần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sàng nhận và có hướng sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm của người đứng đầu, nhất định Sở Ngoại vụ sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc quản lý, thu chi tài chính ngân sách và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị./.

 

                                                          T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương