Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(10:31 | 12/07/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, ngày 25/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 795/UBND-NCPC chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

 

     Theo đó, trước hết là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc và gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Xác định đấu tranh PCTN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thường xuyên, liên tục. Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về tư tưởng, chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo nghiệp vụ trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm người đứng đầu có hành vi bao che cấp dưới có hành vi sai trái.

 

     Đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực  trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “Chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, lợi dụng trong thực thi công vụ. Kiên quyết đưa ro khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định, đồng thời lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhiệm vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên…

 

     Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; công khai điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, giải quyết tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử ở địa phương, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

     Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong PCTN và tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

 

     Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trường các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những giải pháp nêu trên nhằm phòng ngừa tham nhũng; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở ngành, cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp./.

 

                                                                   Nguyên Hương