Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

(16:12 | 25/04/2019)

Để tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN)  và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong năm 2019 tại cơ quan, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện pháp luật PCTN và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ.

 

     Trong đó, Thanh tra tỉnh chú trọng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, thanh tra viên, nhất là lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các Phòng bằng cách tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật PCTN năm 2018 trong nội bộ ngành Thanh tra; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Luật PCTN năm 2018, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về PCTN, lãng phí; gắn công tác PCTN, lãng phí với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN, lãng phí ở đơn vị, địa bàn thuộc phạm vi quản lý phụ trách. Về trách nhiệm nêu gương, trước hết, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh phải thực sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng phải kịp thời chỉ đạo làm rõ. Hàng năm, việc bình xét thi đua khen thưởng đối với các phòng và từng công chức, thanh tra viên trong cơ quan phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN.

 

     Thanh tra tỉnh tăng cường quản lý, giám sát công chức, thanh tra viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ như: Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2015-2021; thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, thanh tra viên trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Công chức, thanh tra viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí phải được tạm đình chỉ công tác để thẩm tra xác minh, kết luận, xử lý đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, thanh tra viên, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thanh tra viên thuộc thẩm quyền.

 

     Bên cạnh đó, cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng các biện pháp sau: Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc công khai quản lý, sử dụng kinh phí được giao và tài sản công tại cơ quan; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Xác định đúng, đủ đối tượng phải kê khai, công khai Bản kê khai đúng quy định; kiểm tra, xác minh việc kê khai, trách nhiệm giải trình việc tăng, giảm tài sản; xử lý việc kê khai không trung thực; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác…

 

     Tập trung thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm; phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính để xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và tiến hành tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Qua thanh tra, tiếp tục rà soát tham mưu, đề xuất với cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn chồng chéo, vướng mắc, không phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai minh bạch; niêm yết công khai các thủ tục hành chính; niêm yết địa chỉ cần phản ánh, kiến nghị, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra, giám sát ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính, nhất là các quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN.

 

     Kế hoạch thực hiện công tác PCTN của Thanh tra tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những nguời có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng. Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng./.

 

                                                                 T/h: Nguyên Hương