Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý đúng quy định của pháp luật

(15:22 | 25/04/2019)

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các cấp, các ngành, xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác đấu tranh PCTN; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN thời gian qua; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

 

     UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, quản lý cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu và dành thời gian thích hợp chỉ đạo công tác PCTN ở cơ quan mình, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng. Đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, trọng tâm là Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; tạm đình chỉ công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để thẩm tra xác minh, kết luận, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

 

     Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó cần tập trung thực hiện các biện pháp công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật, nhất là công khai, minh bạch về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính, tài sản công, các thủ tục hành chính, công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản; xử lý nghiêm người có nghĩa vụ kê khai không trung thực; thẩm định, xác minh về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trước khi đề bạt, bổ nhiệm và công khai đúng quy định; thực hiện các quy định về thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt, việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; ứng dụng công nghệ khoa học trong giải quyết công việc của cơ quan.

 

     Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành rà soát các vị trí cần phải chuyển đổi nhằm phòng ngừa tham nhũng, xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí theo đúng thời gian theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát, sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, không còn phù hợp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, trong đó cần tập trung rà soát các quy định về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Đầu tư xây dựng; thu chi ngân sách; quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thuế, ngân hàng, hải quan; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

 

     Theo kế hoạch PCTN năm 2019 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tập trung triển khai các cuộc thanh tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và khả năng phát hiện hành vi tham nhũng; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan trong khối nội chính xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

 

     Công an tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý các tin tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài.

 

     Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm, xử lý nội bộ các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp kịp thời giải quyết tố cáo tham nhũng; bảo vệ, khen thưởng người có thành tích tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách.

 

     Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức khi có vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý đúng quy định pháp luật. Trường hợp việc xử lý, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức không tương xứng với hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền xử lý, người kiến nghị xử lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                     

T/h: Thanh Hương