Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

(15:20 | 25/04/2019)

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

 

     Theo đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật PCTN năm 2018. Thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị sau khi tiếp thu Luật do UBND tỉnh tổ chức, có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt Luật trong phạm vi ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. UBND các cấp, các sở ngành tuyên truyền pháp luật PCTN và kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật PCTN năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thành phố xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật. Ngoài ra, các cấp, các ngành có thể tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

 

     Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật.

 

     Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình.

 

     Yêu cầu của việc triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018 phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan phải có kế hoạch cụ thể đảm bảo từ ngày Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2019) được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                 T/h: Nguyên Hương