Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công khai kết quả thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kết luận việc thanh tra lại Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng về nội dung phát hiện và xử lý sai phạm qua thanh tra tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện

(10:40 | 12/07/2019)

Trên cơ sở kết quả rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với các cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, để xác định rõ hơn trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 05/4/2019 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTr thanh tra lại Kết luận thanh tra số 174a/KL-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng đối với việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý thu, chi tài chính đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện U Minh Thượng.

 

Ông Nguyễn Minh Trang, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra.

 

     Nội dung chính của Kết luận số 174a/KL-UBND

 

     Sau gần 3 tháng ký quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý thu, chi tài chính đối với Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện U Minh Thượng, ngày 17/8/2018 Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng ban hành Kết luận số 174a/KL-UBND kết luận nội dung đã thanh tra. Theo đó:

 

     Về chủ trương Kết luận số 174a có 5 kiến nghị, chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước; thực hiện thu, chi đúng quy định...; đồng thời giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp Ban Quản lý lập thủ tục chuyển 02 tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Công thương của nguồn tài trợ do Ban quản lý đang quản lý vào tài khoản tiền gửi của UBND huyện để điều hành đúng quy định.

 

     Về tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Ban quản lý; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 02 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 cá nhân.

 

     Về kinh tế, Chủ tịch UBND huyện xử lý tổng số tiền sai phạm là 9.063.965.123 đồng. Trong đó: Thu hồi 876 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện; thu hồi 267,99 triệu đồng nộp vào tài khoản của Ban quản lý mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; thu hồi 1.289,77 triệu đồng nộp vào tài khoản tiền gửi nguồn tài trợ mở tại Kho bạc Nhà nước huyện; cho đơn vị được thanh toán 166,64 triệu đồng; giao Giám đốc Ban quản lý thu hồi nộp trả nguồn tài trợ 5,1 tỷ đồng đã mượn và 963,48 triệu đồng đã tạm ứng cho các công trình, dự án trồng cây kiểng, cây xanh, chi phí thiết bị âm thanh; giao Văn phòng UBND huyện phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch thanh toán trả nguồn tài trợ 400 triệu đồng tạm ứng để bắn pháo hoa năm 2016.

 

 

     Những phát hiện qua thanh tra lại Kết luận số 174a/KL-UBND

 

     Kết quả thanh tra lại của Thanh tra tỉnh cho thấy, Kết luận số 174a/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng tương đối chính xác, phù hợp quy định. Tuy nhiên còn một số nội dung chưa chặt chẽ, chưa xác định đầy đủ trách nhiệm, do đó trong phần xử lý về tổ chức không đề cập đến xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến sai phạm tương ứng. Đồng thời qua thanh tra lại phát hiện về kinh tế, Kết luận số 174a/KH-UBND xác định một số nội dung không chính xác như: Tính thừa tiền nghĩa vụ nộp thuế nguồn thu giám sát; tổng thu nguồn tài trợ, tiền nguồn tài trợ trên tài khoản tại Ngân hàng Công thương, số tiền Phòng Công thương và Ban Quản lý dự án tạm mượn, nội dung tạm mượn chi bắn pháo hoa (thực tế là biểu diễn nghệ thuật).

 

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra

 

     Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh

 

     Từ những ghi nhận và phát hiện qua thanh tra lại Kết luận số 174a/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, ngày 26/6/2019 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh: Giao UBND huyện U Minh Thượng ban hành văn bản chấn chỉnh công tác vận động tài trợ trên địa bàn huyện, việc vận động tài trợ, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh; xác định nguồn tài trợ là nguồn thu ngân sách phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, trường hợp thỏa thuận tài trợ có quy định mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để phục vụ cho việc giải ngân, thanh toán chi trả thì được mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ. Chấn chỉnh, chấm dứt việc quản lý thu, chi nguồn tài trợ, quản lý đầu tư xây dựng không đúng quy định của pháp luật. Đối với các công trình có sai sót về trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm, vốn đầu tư nhưng thực tế có thi công, mua sắm, giao UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định lại giá trị và quyết toán theo thực tế. Trường hợp không thể xử lý được thì người ký thực hiện việc đầu tư, mua sắm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định số 7139/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về phê duyệt quyết toán đối với công trình đường kênh Lục Út (xây dựng mới 02 cầu và dặm vá mặt đường trên tuyến), cắt giảm giá trị quyết toán số tiền 23,71 triệu đồng. Theo kết luận của huyện đối với khoản thu hồi của 02 cá nhân nhận 70% số tiền trên số thu được từ nguồn thu giám sát công trình, nhưng chưa tính toán lại chi phí công tác cho các đối tượng trên là chưa phù hợp quy định. Do đó giao Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo Ban Quản lý tính toán lại thời gian thực tế đi giám sát công trình của từng đối tượng và chi trả chế độ công tác phí theo quy định; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý chấn chỉnh, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện những nội dung được xác định là đúng trong Kết luận số 174a/KL-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng.

 

     Về hành chính - tổ chức, xử lý bổ sung 01 tập thể, 02 cá nhân, nâng hình thức xử lý đối với 01 cá nhân.

 

     Về kinh tế, thống nhất xử lý theo Kết luận số 174a/KL-UBND với tổng số tiền 8,102 tỷ đồng/9,063 tỷ đồng. Điều chỉnh thu hồi nộp ngân sách từ số tiền 166,6 triệu đồng còn 161 triệu đồng (còn lại cho thanh toán tiền phụ cấp kế toán); điều chỉnh từ thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện sang thu hồi về cho đơn vị 340 triệu đồng, nộp về Ban Quản lý dự án các khoản còn đang tạm ứng và tiền giám sát sai quy định. Xử lý thu hồi thêm 20 triệu đồng do tạm ứng không chứng từ thanh toán; thu hồi nộp ngân sách nhà nước giá trị thiết bị âm thanh thất lạc 61,8 triệu đồng. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện nộp trả ngân sách tỉnh đối với nguồn vốn đầu tư từ vay tín dụng ưu đãi chưa chi với số tiền 2,66 tỷ đồng; giao Sở Tài chính phối hợp UBND huyện U Minh Thượng xử lý số tiền 400 triệu đồng chi tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân năm 2016 để hoàn trả nguồn thu tài trợ theo quy định./.

 

Nguyên Hương