Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công khai kết quả thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện 100% kết luận thanh tra

(09:36 | 31/08/2018)

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018, Thanh tra tỉnh vừa kết thúc cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra; phòng, chống tham nhũng gắn với tài chính ngân sách và kinh phí thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang. Qua thanh tra cho thấy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ngân sách; có nhiều cố gắng trong chỉ đạo thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; cấp phát kịp thời kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện pháp luật thanh tra, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ không tham mưu Giám đốc sở ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra và phê duyệt chậm so với thời gian luật định; chưa thực hiện đúng, đủ số cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; không điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi thay đổi đối tượng thanh tra hành chính; thực hiện trình tự, thủ tục trong thanh tra chưa đảm bảo theo quy định. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chưa quan tâm nhiều đến công tác thanh tra hành chính để góp phần phòng ngừa sai phạm trong nội bộ ngành.

 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác không đạt kế hoạch đề ra; công khai về tài chính ngân sách chưa đúng theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận các bản kê khai tài sản chưa chặt chẽ; một số bản kê khai chưa đầy đủ thông tin.

 

Về thu, chi tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ chi sai quy định, sai nguồn 165,7 triệu đồng; thu, chi không đưa vào báo cáo quyết toán 169,2 triệu đồng; tham mưu xây dựng và phê duyệt danh mục đề tài, dự án một số trường hợp không chặt chẽ dẫn đến nhiều đề tài, dự án không triển khai thực hiện được; một số thực hiện chậm tiến độ, không đạt các mục tiêu đề ra; chủ nhiệm đề tài, dự án ứng vốn nhưng không thực hiện hoặc ứng nhưng không thanh quyết toán, một số trường hợp thanh toán không đúng quy định.

 

Các đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thu, chi sai quy định 884,7 triệu đồng (gồm: Thu chi nhưng không báo cáo quyết toán, chi sai qui định, không nộp thuế, không kết chuyển lãi tiền gửi…). Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng chi sai quy định và không kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 43 triệu đồng; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chi không đúng quy định, vượt quy định và bỏ ngoài nguồn thu của đơn vị 11,6 triệu đồng. Các đơn vị thi công, tư vấn công trình thanh toán thừa khối lượng, chi phí tổng số 100,6 triệu đồng.

 

Trước những sai phạm nêu trên, ngày 08/8/2018, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra; phòng, chống tham nhũng gắn với tài chính ngân sách và kinh phí thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang.

 

Theo Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thanh tra, phòng, chống tham nhũng; tài chính ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng thu, chi nhưng không báo cáo quyết toán, thực hiện nghiêm pháp luật về thuế; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức. Quan tâm chỉ đạo hoạt động thanh tra hành chính; phòng, chống tham nhũng, nhất là kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

 

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ; cần quy định chặt chẽ trách nhiệm của các bên trong thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nhất là trách nhiệm về tài chính nhằm tránh lãng phí vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ở những lĩnh vực thiết thực, có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà Kiên Giang có thế mạnh như: Nông nghiệp, thủy sản, du lịch... nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế của tỉnh.

 

- Đối với đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở (giai đoạn 2015-2017), giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị liên quan và các phòng nghiệp vụ của sở khẩn trương thanh quyết toán và thu hồi sản phẩm đúng quy định.

 

Về hành chính, tổ chức, Kết luận thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Giám đốc Sở tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

 

Về kinh tế, Sở khoa học và Công nghệ thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 67,8 triệu đồng chi sai quy định; bổ sung vào báo cáo quyết toán năm 2018 khoản thu, chi từ kinh phí nhận bồi thường và đã chi làm lại hàng rào số tiền 168,7 triệu đồng. Thu hồi nộp ngân sách 100,6 triệu đồng do thi công công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán thừa khối lượng, thừa chi phí thiết kế, chi phí giám sát, chi phí quản lý dự án và thanh toán thừa khối lượng xây dựng Pa nô tuyên truyền, quảng bá Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang. Các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thu hồi nộp ngân sách nhà nước 305 triệu đồng. Đối với các đề tài, dự án, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 216 triệu đồng tiền sai phạm trong thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài giai đoạn 2015 - 2017. Đối với số tiền chi sai nguồn, sai quy định không thu hồi cho ngân sách nhưng đơn vị phải chấn chỉnh chấm dứt thời gian tới. Được biết, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm điểm đối với 9/9 tập thể, 12/12 cá nhân có sai phạm; đồng thời chỉ đạo các tập thể, cá nhân nộp 100% số tiền sai phạm./.

 

                                                                             T/h: Tuyết Sương