Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công khai kết quả thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận việc thanh tra lại đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Giồng Riềng

(08:00 | 27/11/2017)

Ngày 08/02/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam ban hành Kết luận số 01/KL-TTr về kết quả thanh tra lại Kết luận thanh tra số 06/KL-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Giồng Riềng (gọi tắt là Kết luận 06) về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); quản lý sử dụng tài chính ngân sách tại Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Giồng Riềng.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Trường Kế (người đứng) triển khai Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh

 

       Theo Kết luận số 01/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh:
      Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, hàng năm Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng đều xây dựng và thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung của kế hoạch PCTN. Tuy nhiên, đơn vị còn một số hạn chế như: Việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai về tài chính còn sai sót về trình tự thủ tục; không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 07 trường hợp không có trong danh sách quy hoạch và 21/34 trường hợp có sai sót, thiếu hồ sơ, thủ tục.

      Đối với việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước của đơn vị, Kết luận 06 xác định sai phạm đúng 01 phần như: Khoán tiền cước điện thoại di động cho cá nhân không đúng đối tượng trên 30 triệu đồng (thanh tra lại phát hiện sai phạm trên 54 triệu đồng); Kết luận 06 xác định việc mua Drum, mực in: “Kê khống giá mua Drum, mực in lấy tiền chi xài trên 53,3 triệu đồng” (thanh tra lại xác định đúng số tiền sai phạm nhưng về hành vi "kê khống giá" là chưa chính xác, đây là khoản tiền hoa hồng nhưng cá nhân ông Bùi Châu Bá Thọ nhận tiền hoa hồng mà không báo cáo với đơn vị để điều chỉnh hợp đồng giảm giá bán nhằm tiết kiệm kinh phí cho Bệnh viện); Kết luận 06 xác định đơn vị mua thiết bị tin học không mở sổ nhập, xuất kho, phiếu đề xuất sửa chữa theo quy định với số tiền trên 371 triệu đồng (thanh tra lại phát hiện sai phạm 317,8 triệu đồng, Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng có mua thiết bị với số tiền trên nhưng trong quá trình sử dụng chưa thực hiện mở sổ theo dõi nhập, xuất kho, đề xuất sửa chữa). Kết luận 06 xác định chưa đúng 02 khoản gồm: Khoán tiền công tác phí trên 78,9 triệu đồng và khoán văn phòng phẩm 215 triệu đồng vì Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng là đơn vị sự nghiệp công lập nên được thực hiện khoán chi theo quy định. Ngoài ra, thanh tra lại còn phát hiện Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng chi sai phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian đi học số tiền 19,9 triệu đồng.

      Đối với nguồn viện phí: Kết luận 06 xác định đơn vị trích thiếu quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp so với quy định số tiền trên 1,4 tỷ đồng là chưa chính xác vì qua cân đối thu, chi nguồn viện phí thì đơn vị trích thừa quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền 502,7 triệu đồng. Trong sử dụng các quỹ, Kết luận 06 xác định sai phạm đúng 03 khoản với số tiền trên 432,5 triệu đồng, gồm: Chi sai quy định việc mua xe nhà vàng, chi vượt chế độ 10% phụ cấp ưu đãi khối quản lý từ năm 2014 - 6/2015, khoán tiền cước điện thoại di động không đúng đối tượng; đồng thời xác định 03 khoản đúng về nội dung nhưng chưa đúng về số tiền, gồm: chi sai nguồn phụ cấp ưu đãi khối quản lý số tiền 657,7 triệu đồng (thanh tra lại phát hiện 820,9 triệu đồng), chi sai quy định tiền hỗ trợ cho cán bộ phê duyệt hồ sơ bảo hiểm y tế 8,5 triệu đồng (thanh tra lại phát hiện 17,9 triệu đồng), hạch toán tiền điện/ nước sinh hoạt trên 169,4 triệu đồng (thanh tra lại phát hiện 229,6 triệu đồng). Ngoài ra, thanh tra lại còn phát hiện đơn vị chi vượt chế độ 15% phụ cấp ưu đãi khối quản lý từ năm 2012 – 2013 số tiền 357,7 triệu đồng; trích lập quỹ cải cách tiền lương thiếu so quy định số tiền 1 tỷ 195 triệu đồng; thu thừa tiền viện phí của bệnh nhân không tham gia bảo hiểm y tế trên 120 triệu đồng.

      Đối với nguồn thu Khoa Giường bệnh theo yêu cầu và đưa rước bệnh nhân (viết tắt GBTYC+ĐRB), Kết luận 06 xác định sai phạm đúng: "đơn vị không trích lập quỹ 174,7 triệu đồng tiền lợi nhuận của Khoa Giường bệnh theo yêu cầu và đưa rước bệnh nhân mà sử dụng mua sắm tài sản cho Khoa Dinh dưỡng”. Ngoài ra, thanh tra lại còn phát hiện đơn vị không trích khấu hao xe đưa rước bệnh nhân số tiền 270,5 triệu đồng mà hạch toán trực tiếp vào doanh thu của Bệnh viện.

      Đối với nguồn thu Khoa Dinh dưỡng, Kết luận 06 xác định sai phạm đúng: "không hạch toán riêng tiền giữ xe 949,7 triệu đồng mà sử dụng chung Khoa Dinh dưỡng là không đúng". Tuy nhiên, thanh tra lại cho thấy việc sử dụng số tiền nêu trên cũng có yếu tố khách quan, do Khoa Dinh dưỡng mới thành lập không có nguồn để kinh doanh, Bệnh viện có lập đề án xin chủ trương được Sở Y tế và UBND huyện chấp thuận, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện cho sử dụng nguồn thu trên theo quy định pháp luật để duy trì hoạt động của Khoa Dinh dưỡng nhằm phục vụ chung cho lợi ích tập thể y bác sĩ và người bệnh. Ngoài ra, thanh tra lại còn phát hiện thu, chi từ Khoa Dinh dưỡng chưa đúng quy định với số tiền 245,4 triệu đồng, gồm: Không hạch toán khoản thu từ tiền lãi Ngân hàng của Khoa Dinh dưỡng; chi vượt 15% chế độ phụ cấp ưu đãi khối quản lý nhà nước.

      Về quản lý, sử dụng tài sản, để phục vụ cho nhu cầu cần thiết của các phòng khoa và bệnh nhân và được mua nhiều lần trong năm, nên Kết luận 06 xác định Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng mua tài sản có giá trị lớn trên 100 triệu đồng nhưng không thực hiện đấu thầu mà tách hợp đồng để chỉ định thầu trong 02 năm với số tiền 997,6 triệu đồng là chưa chính xác. Đối với nguồn thu khác, thanh tra lại phát hiện đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ thuế 7,6 triệu đồng.

      Nhìn chung, Đoàn thanh tra theo kết luận 06/KL-UBND đã có nhiều cố gắng trong việc phát hiện ra các sai phạm giúp đơn vị chấn chỉnh kịp thời và quản lý tốt hơn về tài chính ngân sách; Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận thanh tra số 06/KL-UBND và đơn vị đã chấp hành thực hiện tốt nội dung kết luận. Tuy nhiên, do chưa dự đoán được mức độ phức tạp của đơn vị, thời kỳ thanh tra dài, xác định nội dung thanh tra rộng, một số thành viên trưng dụng ngoài ngành không có nghiệp vụ thanh tra, thời gian làm việc của đoàn thanh tra ngắn (30 ngày) nên dẫn đến các thiếu sót nêu trên.

      Trên cơ sở kết quả thanh tra lại, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam kết luận: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng tăng cường triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về PCTN, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập; rà soát đối với 07 trường hợp bổ nhiệm không có trong quy hoạch, qua rà soát nếu đủ điều kiện thì bổ sung quy hoạch, trường hợp không đủ điều kiện thì không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp này; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, các nguồn thu khoản chi phải thực hiện nghiêm theo quy định, trích lập và sử dụng các quỹ đúng quy định, khắc phục ngay tình trạng chi sai, chi vượt các nguồn như đã nêu trên. Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Kho bạc huyện kiểm soát và hướng dẫn Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng khắc phục và trích lập các quỹ để sử dụng đúng quy định.

      Về hành chính, tổ chức, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Ban Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng; Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với tập thể Đoàn thanh tra có sai sót trong tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành Kết luận chưa chuẩn xác về số liệu cũng như hành vi sai phạm. Đối với cá nhân, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Trúc Giang (nguyên Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng) thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; quản lý tài chính ngân sách để đơn vị xảy ra các sai phạm nêu trên; ông Chung Văn Thái, Kế toán trưởng tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện trong quản lý tài chính ngân sách để xảy ra sai phạm nêu trên; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Văn Nhì, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng (nay là Giám đốc) trong việc lãnh đạo, quản lý tài chính ngân sách năm 2012, để xảy ra vi phạm nêu trên. Giao Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng tổ chức kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Kiển, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ về những sai phạm trong việc tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập, bổ nhiệm công chức. Riêng ông Bùi Châu Bá Thọ trước đây đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách và đã nộp đủ số tiền sai phạm vào Ngân sách Nhà nước và hiện nay đã nghỉ việc, do đó không xem xét lại việc xử lý đối với ông Bùi Châu Bá Thọ.

       Về kinh tế: Chánh Thanh tra tỉnh kết luận thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 667.835.654 đồng. Trong đó, Kết luận 06 đã thu 437.798.992 đồng, số còn phải thu 230.036.662 đồng, gồm: Khoán cước điện thoại di động không đúng đối tượng; chi phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian đi học; thu thừa tiền viện phí của người bệnh chưa tham gia BHYT; chi sai chế độ bồi dưỡng cán bộ kiểm tra hồ sơ bệnh án; lãi tiền gửi ngân hàng chưa hạch toán vào nguồn thu đơn vị; chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Thu hồi cho đơn vị: 562.833.904 đồng để xử lý vượt chi các nguồn quỹ. Đơn vị tự khắc phục: 2.246.173.693 đồng, trích lập lại các quỹ đúng quy định. Cho đơn vị thanh toán: 1.790.997.110 đồng.

       Thời gian tổ chức thực hiện kết luận xử lý là 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý. Sở Y tế, UBND huyện Giồng Riềng, Bệnh viện ĐKKV Giồng Riềng có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương