Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế

(10:50 | 12/07/2019)

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị triển khai hoạt động thanh tra một cách toàn diện; tăng cường công tác rà soát, xử lý nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về trình tự thủ tục tiến hành thanh tra và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra. Qua đó đã giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành phát hiện kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

 

     Với những giải pháp phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương và sự chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã triển khai 99 cuộc thanh tra hành chính và kết thúc 63 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên đề; thanh tra lại kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện.

 

 

     Qua thanh tra phát hiện sai phạm 14,3 tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng và đã thu gần 3 tỷ đồng, đạt 58,64%; thu cho đơn vị, giảm trừ quyết toán và xử lý khác trên 9 tỷ đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm 33 tập thể, 91 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 13 cá nhân; chuyển 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Đồng thời kiến nghị các đối tượng thanh tra chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời hạn chế, khuyết điểm trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản…

 

     Bên cạnh đó, ngành Thanh tra toàn tỉnh cũng triển khai thực hiện 08 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Qua đó đề nghị chấn chỉnh một số hạn chế trong triển khai thực hiện pháp luật PCTN: Việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTN còn chậm; tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chưa chặt chẽ; chưa chú trọng công tác tự thanh tra kiểm tra nội bộ để phòng ngừa tham nhũng…

 

     Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra theo hướng tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, đồng thời thanh tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Trong quá trình thanh tra thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; kết thúc thanh tra, kết luận, xử lý kịp thời, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Cùng với việc triển khai các đoàn thanh tra, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; tổ chức kiểm tra việc thực hiện một số kết luận thanh tra đối với một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm. Từ đó, nhằm phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị thủ trưởng các cấp, các ngành chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm nhằm lập lại trật tự trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực./.

 

                                                                   Nguyên Hương