Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành: Cần chấn chỉnh các sai phạm trong đầu tư xây dựng

(14:30 | 02/08/2017)

Huyện Giang Thành được thành lập từ năm 2009 với diện tích tự nhiên 41.286ha. Huyện có 05 đơn vị hành chính xã và đều thuộc xã đặc biệt khó khăn. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Giang Thành còn nhiều khó khăn, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước, giáo dục… Trước tình hình trên, hàng năm UBND huyện Giang Thành đều xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng các công trình, địa phương còn để xảy ra nhiều sai phạm, hạn chế cần chấn chỉnh.

 

Ông Lê Trường Kế - Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh

 

Sau gần 02 tháng thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Giang Thành và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện, ngày 26/8/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận số 06/KL-TTr Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện Giang Thành; thu chi tài chính của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện. Kết quả thanh tra cho thấy, mặc dù UBND huyện Giang Thành đã chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn được giao nhưng do việc lập danh mục đầu tư chưa chính xác dẫn đến có 01 công trình bị hủy, không thi công; chưa thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ thi công công trình; triển khai thi công khi chưa được bố trí vốn dẫn đến 05 công trình nợ đọng vốn đầu tư. Về quản lý đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư không giám sát công tác khảo sát, không kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công; tổ chức nghiệm thu khối lượng chưa đúng thực tế; việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán và tổ chức thi công, quyết toán công trình sai về giá, định mức, khối lượng công trình. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý, sử dụng các khoản thu, chi không đúng quy định. Ngoài ra, qua kiểm tra việc quản lý đầu tư xây dựng trung tâm hành chính huyện Giang Thành cho thấy công trình đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục quyết toán công trình. Theo Kết luận thanh tra, tập thể lãnh đạo UBND huyện Giang Thành phải chịu trách nhiệm chung trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện để xảy ra các sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng như đã nêu trên.

Các chủ đầu tư (UBND các xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành), Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giang Thành chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành dự án đầu tư, trong thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán, thanh quyết toán công trình để xảy ra các sai phạm như đã nêu trên. 

Kết luận thanh tra đã đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm trong quản lý, đầu tư xây dựng các công trình. Đồng thời khắc phục ngay các sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng nhất là khâu thẩm định dự toán công trình, giám sát, nghiệm thu và quyết toán công trình. Ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian tới nhằm thực hiện đúng các quy định trong đầu tư xây dựng, từ khâu khảo sát lập danh mục, quyết định đầu tư, chọn nhà thầu tư vấn, thẩm định thiết kế dự toán công trình, tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình, tránh lặp lại những sai phạm đã nêu ở kết quả thanh tra. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện, các chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư, kịp thời xử lý những vướng mắc trong đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp UBND huyện Giang Thành kiểm tra, rà soát và xử lý những vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công trình Trung tâm hành chính huyện Giang Thành, để công trình được quyết toán theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam giao Trưởng Đoàn thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kết luận thanh tra trong vòng 15 ngày. Kết quả thực hiện, UBND huyện Giang Thành, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải báo cáo bằng văn bản với Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra vào ngày 01/9/2016, ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch UBND huyện Giang Thành thống nhất cao với nội dung Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan phải khắc phục ngay các sai phạm theo kết luận thanh tra; đồng thời UBND huyện Giang Thành cũng rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn./.

Thanh Hương