Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thanh tra Kinh tế-Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Tập trung nâng cao chất lượng thanh tra kinh tế, xã hội

(15:03 | 14/08/2020)

Xác định thanh tra kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành, hàng năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kiên Giang luôn chủ động hướng dẫn thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; định kỳ kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề diện rộng… Từ đó, hiệu quả các cuộc thanh tra ngày càng nâng cao, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 

     Riêng năm 2020, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch với những cuộc thanh tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng và tiếp tục thanh tra chuyên đề diện rộng về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 26/9/2019.

 

Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

 

     Đến thời điểm này, thanh tra toàn tỉnh Kiên Giang đã triển khai 79 cuộc thanh tra đối với 100 đơn vị, kết thúc 49 cuộc. Phát hiện sai phạm 6,81 tỷ đồng, 8,67ha đất. Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 3,89 tỷ đồng và 8,67ha đất, thu cho đơn vị và xử lý khác 2,92 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, sai phạm trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản, tài chính ngân sách, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất…Trong đó, Thanh tra tỉnh đã thực hiện đạt 100% kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 2020: Triển khai 9 cuộc thanh tra (5/5 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc thanh tra đột xuất), đã kết thúc 7/9 cuộc. Qua đó, phát hiện sai phạm 2,42 tỷ đồng, 8,67ha đất. Đề nghị thu nộp ngân sách nhà nước 1,27 tỷ đồng và 8,67 ha đất; thu cho đơn vị và xử lý khác 1,15 tỷ đồng.

 

     Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra đối với thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành và chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thanh tra. Từ đó, các cuộc thanh tra đều đảm bảo trình tự thủ tục, tiến độ thời gian, chứng cứ và căn cứ pháp lý làm cơ sở kết luận. Các kết luận thanh tra xử lý có tình, có lý, có tính khả thi cao, được đối tượng thanh tra đồng tình thực hiện nghiêm trên cả ba mặt: Về chủ trương, chấn chỉnh và khắc phục sai phạm trong quản lý trên các lĩnh vực thanh tra; về tổ chức, cơ quan thẩm quyền đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 121 tập thể, 129 cá nhân, xử lý kỷ luật 12 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 08 cá nhân; về kinh tế, nộp ngân sách 3,39 tỷ đồng, đạt 87,23% số tiền sai phạm đã kiến nghị thu. Trong đó, Thanh tra tỉnh thu nộp ngân sách nhà nước 100% số tiền kiến nghị thu với 1,27 tỷ đồng. Qua đó, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên các lĩnh vực thanh tra, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế xã hội ở địa phương.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2020.

 

     Ngoài ra, đối với các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra ban hành từ năm 2019 trở về trước: Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi được 2,13/6,52 tỷ đồng.

 

     Thực hiện Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Công văn số 834/UBND-NCPC ngày 26/6/2020 đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh giảm 36 cuộc thanh tra đối với các doanh nghiệp khi chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra còn lại, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất. Kết thúc các cuộc thanh tra, tham mưu cấp thẩm quyền kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các sai phạm được phát hiện qua thanh tra; sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không để xảy ra tình trạng sai phạm nhiều nhưng xử lý nhẹ hoặc không xử lý. Việc thực hiện các đoàn thanh tra phải tuân thủ quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, chấp hành nghiêm việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm đảm bảo hiệu quả hiệu lực thanh tra./.

 

                                                T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương