Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(15:37 | 24/09/2020)

Thanh tra tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 691-KH/BCSĐ ngày 26-5-2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 1826-QĐ/TU ngày 03-5-2019 của Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

    Thanh tra tỉnh giao các phòng nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

 

     Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

Chi bộ Thanh tra Kinh tế thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh triển khai các văn bản của Đảng ủy Thanh tra tỉnh và của cấp ủy cấp trên đến đảng viên trong buổi sinh hoạt định kỳ.

 

     Công khai kết luận thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; công khai nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của Nhân dân; công khai trên Trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và công chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức và công dân; công khai thông qua hội nghị cơ quan, đơn vị Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định; thực hiện trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

 

     Triển khai thực hiện đầy đủ đúng quy định các nội dung và hình thức để Nhân dân giám sát, tham gia góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đối với cán bộ, đảng viên theo quy định tại Điều 5, 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1826-QĐ/TU ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội khi được chuyển đến; kết quả xử lý, giải quyết phải công khai, báo cáo cho UBND tỉnh và phúc đáp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Thanh tra tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Thực hiện nghiêm quy định của người đứng đầu cơ quan tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng và nêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao./.

 

                                                          T/h: Tuyết Sương