Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Thanh tra tỉnh: Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra

(15:09 | 27/02/2020)

 

     Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để phát hiện, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng. Đồng chí Phạm Hoàng Nam (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết:

 

   

     Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh lãnh đạo cơ quan vận dụng, cụ thể hóa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đúng trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giải quyết những vấn đề bức xúc, nhất là những vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp kéo dài nhiều năm nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

     - Phóng viên: Việc thực hiện kế hoạch, danh mục thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hàng năm được tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

 

     - Đồng chí Phạm Hoàng Nam: 5 năm qua (2015-2020), Thanh tra tỉnh triển khai và kết thúc 51/51 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, bảo hiểm y tế, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ người hoạt động cách mạng cải thiện nhà ở. Qua thanh tra, đơn vị phát hiện sai phạm 39,9 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách 22,6 tỷ đồng, đã thu 21,5/22,6 tỷ đồng, đạt 95,2% (nghị quyết đại hội đặt ra 85%); xử lý khác 17,2 tỷ đồng; thu hồi 4.309ha đất. Đơn vị có 158 kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; kiểm điểm, xử lý hành chính bằng các hình thức đối với 162 tập thể, 273 cá nhân.

 

     - Phóng viên: Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) như thế nào?

 

    - Đồng chí Phạm Hoàng Nam: Thanh tra tỉnh chủ động nắm tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các cấp, các ngành. Từ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đi vào nề nếp, có chất lượng. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị được nâng lên, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. Riêng Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết được 288/288 đơn, đạt 100% (vượt 5% so nghị quyết); theo dõi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đạt 98,86% (vượt 13,86% so nghị quyết). Ngoài ra, còn chủ động phối hợp Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát, kết luận 20 vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài. Trong đó có 6 vụ việc khiếu nại đông người liên quan đến lĩnh vực đất đai phát sinh từ nhiều năm trước, góp phần giảm khiếu kiện trên địa bàn tỉnh.         

 

     - Phóng viên: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh thực hiện nội dung cụ thể gì?

 

     - Đồng chí Phạm Hoàng Nam: Đảng ủy Thanh tra tỉnh lãnh đạo cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên địa bàn. Thanh tra tỉnh tiến hành 9 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật PCTN đối với 12 đơn vị. Qua đó, kiến nghị chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCTN, nhất là chấn chỉnh sai sót trong kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm, chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, với số tiền 28,7 tỷ đồng.

 

     - Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thanh tra tỉnh?

 

     - Đồng chí Phạm Hoàng Nam: Hầu hết cán bộ, đảng viên đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, chấp hành tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy được tăng cường; thực hiện tốt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, các chi bộ và cơ quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Trình độ, năng lực của đảng viên, công chức được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy chú trọng, chất lượng từng bước được nâng lên, góp phần phòng ngừa vi phạm của đảng viên, công chức. Từ đó, Đảng bộ Thanh tra tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XIV đề ra.

 

     - Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 

TÂY HỒ thực hiện