Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

(10:12 | 16/01/2019)

Năm 2018, Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh có 07/35 đảng viên (chiếm 20%) được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 28/35 đảng viên (chiếm 80%) được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 03/04 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 01/04 chi bộ (chiếm 25%) được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Đảng bộ đề nghị Đảng ủy Khối đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng Giấy khen tổ chức đảng đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018.

 

 

Đ/c Phạm Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh (người đứng) đề nghị toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh phát huy thành tích đạt được trong năm qua, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019.

 

     Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thẳng thắn phê và tự phê bình trên tinh thần xây dựng, thường xuyên quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Triển khai cho 100% đảng viên, công chức tiếp thu, quán triệt chủ trương, nghị quyết chỉ thị của đảng, nhất là Nghị quyết TW 6, 7, 8, Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); đồng thời ban hành 10 kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện. Tiếp tục duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Qua sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đề nghị khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.

 

Đ/c Phạm Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

 

Đ/c Lê Trường Kế, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

 

     Thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở và cấp Đảng ủy khối năm 2018, Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh có 12/21 mô hình, điển hình cấp cơ sở. Đảng ủy Thanh tra tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân. Qua sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016-2018, có 05 mô hình, điển hình được công nhận cấp Đảng ủy khối lần I, trong đó 02 mô hình Đảng ủy khối khen thưởng. Đảng ủy, UBKT, các chi bộ đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát.

 

     Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (NQTW6, khóa XII), Đảng ủy Thanh tra tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bố máy của cơ quan. Kết quả qua sắp xếp giảm 01 phòng nghiệp vụ, giảm 03 công chức quản lý phòng; tinh giản 01 biên chế; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; bố trí phân công sử dụng cán bộ phù hợp thực tế của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hiện 11/11 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, vượt 83% kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện sai phạm vật chất 30 tỷ 178 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 3,24 tỷ đồng và đã thu đạt 94,45%, vượt 4,45% kế hoạch; xử lý khác trên  8,3 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 18,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm. Thanh tra tỉnh còn tổ chức thẩm tra, xác minh, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 75/75 đơn khiếu nại; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; theo dõi tổ chức thi hành 48/58 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Phối hợp với sở ngành, cơ quan liên quan nắm tình hình, tham mưu xử lý cơ bản ổn định các khiếu nại đông người trên địa bàn. Thành lập tổ công tác hỗ trợ UBND huyện Phú Quốc xử lý đơn, giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện, nhằm giảm lượng đơn tồn đọng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh giảm dần và lắng dịu, ổn định hơn so với năm trước; tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật về PCTN; giúp UBND tỉnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương, pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ.

 

Đ/c Nguyễn Văn Tuốt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

      Phát huy những thành tích đạt được, năm 2019, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đề ra nghị quyết: Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch và đột xuất năm 2019; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đạt từ 90% trở lên. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 95%. Theo dõi thi hành quyết định đạt 85% trở lên. Tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng trong cơ quan tham gia học tập, tiếp thu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành liên quan đến hoạt động của ngành. Đảng ủy và các chi bộ duy trì tốt sinh hoạt lệ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt lệ đạt từ 95% trở lên; phấn đấu trong năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc, đạt trong sch5 vững mạnh tiêu biểu); 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 20% trở lên). Đảng ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề, UBKT thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát; mỗi chi bộ thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề, đối với ít nhất 30% đảng viên trở lên. Xây dựng, đăng ký mô hình “Dân vận khéo”: Duy trì đăng ký thực hiện mô hình, điển hình được công nhận 2018 (ở cấp cơ sở và Đảng ủy khối lần I) và đăng ký mới, phấn đấu mỗi chi bộ, phòng nghiệp vụ, đoàn thể đăng ký thực hiện ít nhất 01 mô hình và 01 điển hình “Dân vận khéo” trở lên; hai đoàn thể đạt “vững mạnh”./.

 

Nguyên Hương