Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Quyết tâm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

(20:59 | 26/11/2017)

Qua nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; kết hợp với việc khắc phục tồn tại hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, Đảng ủy Thanh tra tỉnh Kiên Giang lựa chọn nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2017 với chủ đề: “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng bộ Thanh tra tỉnh”

Đồng chí Phạm Hoàng Nam – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn thể đảng viên học tập và làm theo Bác thông qua những việc cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

     Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ năm 2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh Kiên Giang nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và trách nhiệm cao, tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh.

      Đến nay, Đảng ủy Thanh tra tỉnh có 4/4 chi bộ lựa chọn nội dung đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2017 lồng ghép vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chuyên đề toàn khóa; 38/38 đảng viên thuộc Đảng bộ đã hoàn thành việc viết kế hoạch hành động cá nhân với 4 nội dung: Khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình năm 2016; thực hiện chuyên đề toàn khóa; thực hiện Nghị quyết TW 4 và đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2017. Mỗi cá nhân đều thông qua bản kế hoạch trước tập thể chi bộ để đóng góp sao cho mỗi hoạt động làm theo đều sát với nhiệm vụ của từng vị trí việc làm.

    Kế hoạch của tập thể Đảng bộ Thanh tra tỉnh, các chi bộ trực thuộc và kế hoạch của cá nhân đều thể hiện quyết tâm thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, thanh tra viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện dao động, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tăng cường nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng công tác tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ và đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố giác của quần chúng, nhân dân đối với đảng viên, công chức của cơ quan; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những điều đảng viên, công chức không được làm; trong hoạt động thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng phải chấp hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; quy định 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

    Tại hội nghị triển khai chuyên đề năm 2017,Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lãnh đạo Thanh tra tỉnh quán triệt toàn thể đảng viên phải tổ chức học tập và làm theo một cách tự giác, việc học tập phải thiết thực, thể hiện bằng hành động cụ thể. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để tự phê bình và phê bình, đánh giá tập thể tổ chức đảng và cá nhân đảng viên hàng năm./.

 

                                                                                          Nguyên Hương