Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Thanh tra tỉnh: Tăng cường củng cố tổ chức nâng cao chất lượng đảng viên

(20:46 | 26/11/2017)

Đảng bộ Thanh tra tỉnh là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Những năm qua, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị giữ vững lập trường giai cấp công nhân, chấp hành các quy định, quy trình chuyên môn, tác phong, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong hoạt động thanh tra; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh tổ chức học tập, tiếp thu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

Thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đ/c Lê Trường Kế, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết: “Từng chi bộ tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức lệch lạc; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan, để có biện pháp giúp đỡ, uốn nắn, xử lý kịp thời,... Qua đó, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của đảng bộ;Đảng ủy ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức công tác tại Thanh tra tỉnh, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên để phấn đấu rèn luyện thường xuyên và làm tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm. Qua học tập nhiều đảng viên, công chức nâng lên về tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ, chống quan liêu, tham nhũng (trong kỳ cơ quan có 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình trong đấu tranh PCTN được khen thưởng)”.

Hàng năm, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2011 - đến nay, thực hiện 13 cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung trung vào việc chấp hành điều lệ Đảng, thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo Bác, việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4,... Qua kiểm tra đã đề nghị cấp thẩm quyền xử lý đảng viên vi phạm, từng bước xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo đ/c Lê Trường Kế, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh: “Trong công tác cán bộ, Đảng ủy thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch; quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức Đảng cũng được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Hiện Đảng bộ có 04 chi bộ trực thuộc với 35 đảng viên. Đảng ủy và chi ủy, chi bộ luôn quan tâm nâng cao vai trò, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan. Trong quá trình lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời quan tâm công tác phát triển đảng viên và trong kỳ đã kết nạp 06 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 66%. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên được Đảng ủy chú trọng. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên”.

Tiếp tục và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm: Tăng cường công tác giáo dục đảng viên, công chức nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện “tự diển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiện toàn sắp xếp bộ máy đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, đảm bảo dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền. Trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo bầu không khí dân chủ, đồng thuận cao trong đội ngũ đảng viên, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương