Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin trong nước

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

(14:08 | 05/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 và Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019”, ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019.

 

     Đối tượng đánh giá gồm UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện); các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Phạm vi đánh giá gồm công tác quản lý nhà nước về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng của Ủy ban nhân tỉnh và các cơ quan, đơn vị. Mốc thời điểm đánh giá từ 16/12/2018 đến

 

     Nội dung đánh giá gồm:

 

     Công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh về PCTN: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về

 

     Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính; việc xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; Việc minh bạch tài sản, thu nhập; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham

 

     Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng: Kết quả cụ thể phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo; qua hoạt động giám sát; qua công tác điều tra, truy tố, xét xử.

 

     Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng: Việc thực hiện và kết quả đạt được theo từng biện pháp xử lý tham nhũng.

 

     Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019; tham mưu thành lập Tổ đánh giá và tiến hành đánh giá theo quy định. Theo Kế hoạch, việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019, sẽ hoàn thành trong 15 ngày đầu tháng 8/2020. Qua đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 nhằm phát huy những mặt tốt, khắc phục những điểm còn yếu kém, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

                                                                            

T/h: Thanh Hương