Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin trong nước

Xem với cỡ chữAA

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng Đảng, chính quyền

(08:15 | 27/11/2017)

Đó là khẳng định của ông Phạm Vũ Hồng – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại Hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vào ngày 14/10/2016. Hội nghị đã đánh giá toàn diện thực tiễn 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Qua đó, xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập để khắc phục và đề nghị sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại Hội nghị


    Từ khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định nhưng tính chất, mức độ của từng vụ việc có chiều hướng gay gắt hơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Riêng địa bàn huyện Phú Quốc số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện gia tăng.

 

    Trước tình hình trên, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, phổ biến đến các cấp, các ngành tiếp thu, quán triệt thực hiện Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời ban hành 16 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, trong đó có quy trình giải quyết khiếu nại và quy trình thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện Luật Khiếu nại thuận lợi hơn. Kết quả, trong 04 năm qua, UBND các cấp, các sở ngành tiếp nhận và giải quyết trên 3.000 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đánh giá:
     “Qua 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, với quyết tâm chính trị của Ðảng bộ tỉnh và sự cố gắng của các cấp, các ngành, cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thiện thể chế, chính sách về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện; Thực hiện tốt Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là cơ quan Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường đã từng bước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; Các giải pháp khắc phục những nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thực hiện tương đối đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; khắc phục những yếu kém, sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xảy ra...; Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận được tăng cường và phát huy hiệu quả; Những kết quả đạt được nói trên góp phần nâng cao kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, làm tăng niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua


    Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua vẫn còn những vướng mắc, hạn chế nhất định, đó là: Việc triển khai thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức; một số vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài không dứt điểm; một số địa bàn còn phát sinh khiếu nại nhiều, tính chất vụ việc còn gay gắt, phức tạp. Đội ngũ cán bộ làm tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được đào tạo chuyên sâu; việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được chú trọng; vai trò phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có chiều sâu, còn mang tính sự vụ, sự việc.

     Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thi hành có hiệu quả Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chỉ đạo:
     “Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; các cấp, các ngành phải nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị để tập trung giải quyết.
      Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, linh hoạt, phù hợp trong cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
     Ba là, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là khiếu nại đông người, làm ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Đặc biệt là công tác hòa giải ở cơ sở và tăng cường chất lượng giải quyết khiếu  nại, tố cáo lần đầu.
     Bốn là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
     Năm là, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại gắn với tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật.
     Đề nghị giám đốc các sở ngành, thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực hơn nữa trong việc thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo cho những năm tiếp theo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.Ông Nghiêm Sỹ Minh, Phó Cục Trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị


    Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã nêu lên những bất cập của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo so với thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng giao Thanh tra tỉnh tham mưu nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo về Thanh tra Chính phủ, đồng thời kiến nghị Quốc hội sửa đổi 02 Luật trên để Luật Khiếu nại, Tố cáo phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương