Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra các cấp, các ngành hoàn tất nhiệm vụ năm 2020, chuẩn bị kế hoạch năm 2021

(21:48 | 17/11/2020)

Đến thời điểm này, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã hoàn thành 97% số cuộc thanh tra năm 2020 theo kế hoạch; hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

     Tính đến nay, thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã hoàn thành 116 trên tổng số 120 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Kết quả thanh tra cơ bản đáp ứng yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế xã hội, phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Để công tác thanh tra tiếp tục đúng trọng tâm trọng điểm, tránh trùng lắp về nội dung, đối tượng và thời gian thanh tra, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành xây dựng kế hoạch năm 2021; đồng thời tổ chức rà soát, xử lý đối với các cuộc thanh tra còn chồng chéo giữa thanh tra cấp huyện với thanh tra sở ngành. Kết quả đã phát hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra có sự chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, nội dung với 14 đơn vị được thanh tra, kiểm tra. Qua rà soát các đơn vị đã thống nhất giảm 21 cuộc thanh tra có trùng lắp.

 

Thanh tra tỉnh tổ chức họp cùng thanh tra các huyện, sở ngành để xử lý trùng lắp về nội dung, đối tượng thanh tra.

 

     Qua sơ kết công tác thanh tra tháng 11, Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020; hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2021 sau khi được Thanh tra tỉnh rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15/12 theo quy định của Luật Thanh tra. Riêng Thanh tra tỉnh, tham mưu với UBND tỉnh ban hành kết luận đối với cuộc thanh tra đột xuất và triển khai 02 cuộc thanh tra mới theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

 

     Về công tác xét khiếu tố, thanh tra các cấp các ngành tham mưu với thủ trưởng cùng cấp tiếp tục tăng cường tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cơ quan, tổ chức và công dân, đồng thời góp phần phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là địa bàn các huyện Giang Thành, Hòn Đất, U Minh Thượng, Rạch Giá, Phú Quốc để kịp thời tham mưu với cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người; tổ chức thực hiện các thông báo kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật.

 

Ông Nguyễn Văn Đức (người ngồi bàn chủ tọa), Tỉnh ủy viên, Phó chánh Thanh tra tỉnh phụ trách chỉ đạo hoạt động thanh tra tháng 12/2020.

 

     Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Thanh tra toàn tỉnh tiếp tục tham mưu với thủ trưởng cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ PCTN theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm đồng thời báo cáo kết quả công tác PCTN tại kỳ họp HĐND cùng cấp.

 

     Được biết, tháng 12 này, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra và việc thực hiện Đề án tuyên truyền pháp luật PCTN đối với UBND một số huyện, thành phố, sở ngành, nhằm giúp thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị./.

 

                                                          T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương