Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Thanh tra Kiên Giang

(16:22 | 27/10/2020)

 

     Đến nay, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác thanh tra năm 2020; tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN); giải quyết đơn KNTC cơ bản kịp thời, đúng luật định; cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác PCTN; góp phần cùng các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị, địa phương. Theo quy định của Luật Thanh tra và căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ, tình hình thực tế ở địa phương, Thanh tra tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, như sau:

 

     Trong thanh tra kinh tế xã hội, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, danh mục thanh tra năm 2021 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời hướng dẫn thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành xây dựng kế hoạch, danh mục thanh tra và chủ trì rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra, KNTC, PCTN; thu, chi ngân sách, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, môi trường; công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thanh tra đột xuất khi được cấp thẩm quyền giao và thanh tra lại theo quy định của pháp luật.

 

Ông Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (người thứ tư từ phải sang) chủ trì cuộc họp bàn một số nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra tỉnh  năm 2021.

 

     Trong giải quyết KNTC, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình xem xét, giải quyết nhất là những vụ việc KNTC phức tạp. Chủ động nắm tình hình KNTC trên địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn KNTC mới phát sinh thuộc thẩm quyền; phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành chức năng liên quan tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác của tỉnh thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và theo dõi việc thực hiện đối với các vụ việc đã có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

 

     Trong công tác PCTN, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, các kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN; triển khai thực hiện các quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài nhà nước; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thanh tra toàn tỉnh tham mưu với thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN./.

 

                                                                   T/h: Tuyết Sương