Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Tích cực thực hiện Năm dân vận chính quyền

(16:20 | 26/08/2020)

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các ngành chức năng tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.

 

     Nhằm thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch và triển khai đến toàn thể công chức, thanh tra viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng tháng, Thanh tra tỉnh sơ kết, đánh giá việc thực hiện với mục tiêu đầu tiên là từng công chức, thanh tra viên phải thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 890-CV/TU ngày 08-7-2019 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Gắn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành sao cho hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất; tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo được giao; phối hợp với các địa phương, sở ngành rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài; và tham mưu thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan và thực hiện 100% nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết 8 tháng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

 

     Theo Kế hoạch, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ, từng cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; trong quan hệ công việc với nhân dân phải có thái độ trọng dân, gần gũi, thân thiện, tránh mọi biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp./.

 

                                                                             T/h: Tuyết Sương