Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành: Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại

(14:32 | 27/07/2020)

Huyện Giang Thành được chia tách từ huyện Kiên Lương vào năm 2009 với 05 đơn vị hành chính cấp xã, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, với nghề nông là chủ yếu. Từ khi thành lập huyện đến nay, tình hình khiếu kiện về đất đai trên địa bàn diễn ra tương đối phức tạp do việc thực hiện các chính sách, pháp luật trước đó để lại. Nội dung khiếu nại chủ yếu là đòi Nhà nước giao cấp đất do trước đây đã khai hoang, tranh chấp đất đai, yêu cầu điều chỉnh, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Các khiếu nại, tố cáo nói trên của công dân được UBND huyện giải quyết cơ bản kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm, mặc dù đã được UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết đúng quy định pháp luật. Trước tình hình trên, ngày 27/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTr thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND huyện Giang Thành giai đoạn từ năm 2017-2019.

 

     Kết quả thanh tra cho thấy, UBND huyện Giang Thành, đứng đầu là Chủ tịch UBND huyện có quan tâm đến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện khá tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo đúng quy định, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cơ quan và công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

 

     Tuy nhiên, UBND huyện Giang Thành chưa triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của Chủ tịch UBND huyện trong quá trình thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai từng lúc chưa kịp thời. Ban Tiếp công dân huyện chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc xử lý đơn; chưa tham mưu UBND huyện ban hành quy chế phối hợp với các ngành có liên quan trong việc tiếp công dân; thực hiện chưa đúng quy trình tiếp công dân, xử lý đơn. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành 05 Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại quá thời hạn; tham mưu giải quyết 05 đơn tranh chấp đất đai trễ hạn; chưa lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo quy định; tham mưu giải quyết 19 đơn kiến nghị, phản ánh trễ hạn so với thời gian UBND huyện giao. UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật chưa đảm bảo thủ tục; thực hiện Kết luận giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhóm 07 hộ chiếm quỹ đất 5% xã Vĩnh Điều, Văn bản số 602/STNMT ngày 27/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Kết luận 2734/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ còn rất chậm, chưa chủ động đề ra biện pháp tổ chức thực hiện dứt điểm, để người dân khiếu nại dai dẳng kéo dài. Thanh tra huyện Giang Thành tham mưu xây dựng báo cáo kết quả xác minh và kết luận nội dung tố cáo chưa thể hiện nội dung giải trình của người bị tố cáo; chưa lập, quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo theo quy định.

 

Tại buổi công bố Kết luận, ông Danh Minh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giang Thành (người đứng) cam kết sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 22/7/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

 

     Ngày 22/7/2020 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr. Kết luận đề nghị Chủ tịch UBND huyện Giang Thành chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, nhất là công tác bố trí cán bộ phải đảm bảo tính ổn định, tránh tình trạng thay đổi liên tục; quan tâm hơn nữa việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm làm tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai phát sinh gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường hơn nữa vai trò của thủ trưởng các cơ quan tham mưu, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả  công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND các xã khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và xử lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản tổ chức thực hiện các nội dung trên từng lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

     Về tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật và kết luận của Thanh tra Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh, Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr nêu rõ: Trong thời gian tới, việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật phải đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh. Về trường hợp ông Lê Văn Hoàng, UBND huyện Giang Thành cần tiếp tục giải thích chính sách pháp luật, động viên gia đình ông Hoàng nhận tiền hỗ trợ và nhận đất sản xuất nông nghiệp, chấm dứt khiếu nại. Đồng thời UBND huyện cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình đã quy hoạch… Đối với nhóm 07 hộ và nhóm 11 hộ chiếm quỹ đất 5% xã Vĩnh Điều: UBND huyện Giang Thành phải thực hiện theo Văn bản số 602/STNMT ngày 27/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh về quỹ đất 5%. Đối với số hộ dân chiếm đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất bao chiếm của 105 hộ đã được Nhà nước giao cấp, đề nghị UBND huyện Giang Thành tiếp tục chủ động hòa giải, nhằm ổn định tình hình, chấm dứt khiếu kiện. Đối với 896 hộ trước đây được Nông trường 30 giao khoán đất, đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát chặt chẽ việc sử dụng đất của từng hộ trong phần diện tích 447,4ha dôi dư để làm cơ sở kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương xử lý.  

 

     Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr giao Trưởng đoàn thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận, Chủ tịch UBND huyện Giang Thành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản kết quả với Chánh thanh tra tỉnh theo quy định./.

 

                                                T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương