Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra huyện U Minh Thượng cần tích cực hơn nữa trong tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

(15:41 | 08/06/2020)

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam vừa kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với UBND huyện và Thanh tra huyện U Minh Thượng.

 

     Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung UBND huyện U Minh Thượng đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thanh tra của huyện xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 và phê duyệt đúng thời gian quy định; việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian. Sáu tháng đầu năm, Thanh tra U Minh Thượng triển khai 01/03 cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo kế hoạch và kết thúc 01 cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh; các cuộc thanh tra thực hiện cơ bản đúng trình tự thủ tục; chất lượng kết luận các đoàn thanh tra được nâng lên so với trước, tỷ lệ thu hồi vật chất đạt khá cao (trên 94%).

 

Ông Ngô Quốc Hưng, Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra huyện U Minh Thượng, báo cáo việc xây dựng, thực hiện kế hạch công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

 

     Tình hình khiếu nại trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, Thanh tra huyện đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử kịp thời các đơn kiến nghị, phản ánh; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cưỡng chế một số vụ việc lấn chiếm đất,…    

     Trong công tác phòng, chống tham nhũng, UBND huyện U Minh Thượng cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, với vai trò là cơ quan tham mưu trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra huyện U Minh Thượng chưa tích cực đôn đốc, theo dõi thu hồi về kinh tế sau các cuộc thanh tra của các năm trước; trình tự thủ tục trong tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn sai sót; việc triển khai áp dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo thực hiện còn chậm, cập nhật số liệu chưa đầy đủ.

 

Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra huyện U Minh Thượng tích cực hơn nữa trong thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, nhất là tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

 

     Tại buổi kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện U Minh Thượng, ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc phục các hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. Trong đó: Về thanh tra kinh tế xã hội, tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch. Trong thực hiện các cuộc thanh tra phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với các kết luận các năm trước chưa thu hồi được thì tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện, cần thiết thì kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kết quả bảo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo. Tích cực tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, không để phát sinh khiếu nại phức tạp, trở thành điểm nóng, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quá trình tham mưu giải quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ban Tiếp công dân, tiếp tục triển khai sử dụng Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong tiếp công dân, xử lý đơn thư. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì trao đổi với Thanh tra tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn.

 

     Đối với việc 02 vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười, ông Bùi Tây Ninh và ông Lê Thành Khôi, Thanh tra huyện U Minh Thượng nên tham mưu với UBND huyện có báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh, để chỉ đạo thực hiện.

 

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng chia sẻ những khó khăn của huyện và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra tỉnh để chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

 

     Đồng thời, Thanh tra huyện cũng cần tích cực hơn nữa trong tham mưu với UBND huyện tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, trong tổ chức thực hiện phải xây dựng các kế hoạch cụ thể, làm cơ sở cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm; tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai minh bạch trong hoạt động, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập,..; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo về Thanh tra tỉnh theo quy định.

 

     Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam cũng đề nghị UBND huyện quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch thanh tra, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, thanh tra viên./.

           

Thực hiện: Thanh Hương, Tuyết Sương