Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Ngành Thanh tra tập trung thanh tra, tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh

(14:37 | 20/04/2020)

Để tránh trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, ngay từ cuối năm 2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, thanh tra sở ngành xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 và điều chỉnh các cuộc thanh tra giữa thanh tra các cấp, các ngành, không để chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp. Riêng Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch, năm 2020, thanh tra các cấp, các ngành phải thực hiện 152 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực.

 

     Tính đến nay, thanh tra toàn tỉnh triển khai thực hiện 51 cuộc, kết thúc 26 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra chuyên đề diện rộng về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 4,2 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,5 tỷ đồng, xử lý khác 1,7 tỷ đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 108 tập thể và 55 cá nhân; xử lý kỷ luật 07 cá nhân. Thanh tra các sở ngành còn thanh tra và chấn chỉnh các sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 68,7 triệu đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 05 cuộc, đã kết thúc 02 cuộc. Phát hiện sai phạm 1,82 tỷ đồng, xử lý thu nộp ngân sách 955 triệu đồng, đã thu 935 triệu đồng, đạt 97,91%; thu cho đơn vị 228 triệu đồng; xử lý khác 640 triệu đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 11 tập thể, 16 cá nhân; xử lý kỷ luật 02 cá nhân.

 

     Cùng với thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra toàn tỉnh còn tham mưu với cơ quan thẩm quyền tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn có đoàn đông người và một số hộ dân đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương và Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để khiếu nại. Nội dung khiếu nại chủ yếu là đòi lại đất cũ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư … Ngoài ra, từ đầu năm đến nay phát sinh một số đơn tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xử lý trước khi ban hành văn bản thụ lý giải quyết tố cáo. Đồng thời, trên địa bàn thành phố Rạch Giá, có nhiều dự án đang triển khai thực hiện (Khu dân cư Nam An Hòa, dự án xây dựng Đền Tưởng niệm người có công, tuyến dân cư Đường số 02, phường Vĩnh Quang,…) nên cũng phát sinh khiếu nại của công dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức tiếp công dân định định kỳ, đột xuất và đối thoại được 06 kỳ với 21 người; Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp định kỳ, đột xuất được 48 kỳ 139 người; tiếp thường xuyên được 1.107 lượt người, 03 lượt đoàn đông người với 92 người. Qua đó, tiếp nhận 173 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và đã giải quyết 38 đơn, tiếp tục xác minh số đơn mới phát sinh. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bồi thường bổ sung diện tích 9.481m2 đất nông nghiệp cho người sử dụng đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm có nhân hệ số điều chỉnh với diện tích 10.438m2 đất cho người dân; lập phương án bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống đối với 03 trường hợp; kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 cá nhân.

 

Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 4 tháng đầu năm của ngành Thanh tra Kiên Giang. Ảnh: Tuyết Sương

Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 4 tháng đầu năm của ngành Thanh tra Kiên Giang. Ảnh: Tuyết Sương

 

     Ngoài ra còn kiểm tra, rà soát 12 vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, và Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, kết luận được 06 vụ và 05 vụ việc đã kiểm tra xong. Thanh tra tỉnh tiếp tục đề nghị các địa phương rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để tổng hợp, trình UBND tỉnh bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, rà soát nhằm giải quyết dứt điểm tất các các khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

 

     Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn tỉnh trước mắt triển khai các cuộc thanh tra có nội dung, quy mô nhỏ, ít tiếp xúc (chủ yếu báo cáo, thông tin bằng văn bản). Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp, để kịp thời tham mưu với cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người; tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo đối với UBND cấp xã, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thanh tra các cấp, các ngành tham mưu thủ trưởng cùng cấp quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN trọng tâm là Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Chính phủ và kế hoạch bổ sung thực hiện công tác PCTN năm 2020 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại đơn vị, địa phương./.

 

T/h: Thanh Hương