Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua

(14:46 | 19/11/2019)

Thực hiện phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Tây Nam sông Hậu, vừa qua, Tổ công tác gồm Thanh tra 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang đến kiểm tra, chấm điểm thi đua đối với Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Năm 2019, Thanh tra Kiên Giang đã tập trung thực hiện và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu thi đua về: Thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Thanh tra Kiên Giang tự chấm 940/100 điểm. Qua kiểm tra, Tổ công tác của Thanh tra 02 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Kiên Giang trong năm 2019 và thống nhất kết quả chấm điểm của tỉnh.

 

 

     Những tháng đầu năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Thanh tra Kiên Giang đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Công tác thanh tra kinh tế xã hội, chỉ đạo thanh tra toàn tỉnh tiến hành thanh tra 03 chuyên đề diện rộng; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra giữa thanh tra các huyện, thành phố và thanh tra sở ngành; tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến bức xúc, như quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách, bảo hiểm… Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh:

 

     “Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 4,05 tỷ đồng và đã thu trên 3,2 tỷ đồng; xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị được thanh tra chấn chỉnh, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

 

     Công tác tiếp công dân tại cơ quan được Thanh tra tỉnh duy trì thường xuyên, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ, đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được 14 lượt, qua đó có 02 trường hợp rút đơn chấm dứt khiếu nại, tham mưu giải quyết 18/18 đơn khiếu nại; rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài và các vụ khiếu nại đông người. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

     Thanh tra tỉnh còn kịp thời tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành, xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp các ngành triển khai, quán triệt thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn”.

 

     Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đến nay, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh phải thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể.

 

 

     “Thứ nhất, tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thứ hai, chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả tất cả đơn khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và trên 80% vụ việc tồn đọng, kéo dài để góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà. Thứ ba, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Thứ tư, tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng lực lượng công chức thanh tra, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết, thống nhất; kiên quyết làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ; nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, thanh tra viên; đổi mới phong cách, phương pháp chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp; tăng cường quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác”.

 

     Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tình hình tiêu cực, tham nhũng vẫn còn xảy ra ở nhiều cấp nhiều ngành, đơn khiếu nại phát sinh nhiều... đòi hỏi mỗi công chức thanh tra phải ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời phải nêu cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định của pháp luật, xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                          Bài và ảnh: Nguyên Hương, Tuyết Sương