Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Quyết tâm phấn đấu ngày càng lớn mạnh

(15:17 | 19/11/2019)

Cùng với sự phát triển của hệ thống Thanh tra cả nước, ngày 10 tháng 9 năm 1976, Thanh tra tỉnh Kiên Giang được thành lập. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp nhiệt tình của các cấp các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, qua 43 năm xây dựng, đội ngũ công chức, thanh tra viên Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có bước trưởng thành và có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

     Nhìn lại trước những năm 1990, Thanh tra toàn tỉnh chỉ mới được hình thành ở Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị và Thanh tra một số sở, ngành... Đến nay, bộ máy tổ chức Thanh tra toàn tỉnh đã được kiện toàn đầy đủ ở các cấp, các sở, ngành, gồm: Thanh tra tỉnh, Thanh tra 15 huyện, thành phố, và Thanh tra các sở, ngành. Riêng Thanh tra tỉnh có 4 phòng nghiệp vụ và Văn phòng. Đảng bộ Thanh tra tỉnh có 34 đảng viên với 4 Chi bộ trực thuộc.

 

 

 

 

     Phát huy truyền thống của những thế hệ đi trước, Thanh tra tỉnh Kiên Giang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Năm năm qua, Thanh tra các cấp, các ngành triển khai và kết thúc trên 1.000 cuộc thanh tra. Qua đó góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính ngân sách, chính sách BHXH, BHYT, giáo dục đào tạo, hỗ trợ người hoạt động cách mạng cải thiện nhà ở... góp phần giữ vững kỷ cương trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị và được cơ quan có thẩm quyền kết luận thu hồi cho ngân sách nhà nước và đơn vị được thanh tra 84,6 tỷ đồng; 160 ha đất, chuyển 15 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật với số tiền trên 43 tỷ đồng sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc trực tiếp tiến hành thanh tra, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, đánh giá ưu điểm, tồn tại và nhất là những vướng mắc để kiến nghị sửa đổi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thanh tra; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố rà soát, xử lý 54 cuộc thanh tra nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp về nội dung, đối tượng thanh tra.

   

 

     Cùng với hoạt động thanh tra, công tác tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân của ngành cũng có những bước phát triển quan trọng. Trước tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong tỉnh phát sinh ngày càng phức tạp, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ban hành các chương trình, kế hoạch, chủ trương, giải pháp thiết thực để lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương trong từng thời kỳ; đồng thời triển khai đến các cấp, các ngành và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để quán triệt và thực hiện

 

     Hàng năm, Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, giám đốc sở ngành giải quyết hàng trăm đơn khiếu nại, tố cáo; nhất là rà soát, thống kê, đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, làm giảm đáng kể lượng đơn thư khiếu tố, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Nhiều vụ khiếu nại đông người đã được giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý; kỷ cương, pháp luật nhà nước được tuân thủ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn của tỉnh.

 

 

     Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời tham mưu với UBND tỉnh cụ thể hóa nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành, xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp các ngành triển khai, quán triệt thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

 

 

     Có thể nói, chặng đường xây dựng và phát triển của Thanh tra tỉnh Kiên Giang trong những năm qua rất đáng tự hào. Những năm gần đây, Thanh tra tỉnh Kiên Giang liên tục được Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam Sông Hậu tôn vinh là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm và vinh dự được Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc… Đảng bộ Thanh tra tỉnh liên tục được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đây là những phần thưởng đầy ý nghĩa, động viên, cổ vũ sự phấn đấu của toàn ngành Thanh tra Kiên Giang.

 

 

     Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển mới: Tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chủ động tham mưu với cơ quan thẩm quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và trên 80% vụ việc tồn đọng, kéo dài để góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng lực lượng công chức thanh tra, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết, thống nhất; kiên quyết làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ; nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, thanh tra viên; đổi mới phong cách, phương pháp chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp; tăng cường quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm tin của Nhân dân./.

 

                                                T/h: Nguyên Hương