Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(10:17 | 21/08/2019)

Từ tháng 8/2018 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; khiếu nại đông người còn diễn ra, chủ yếu là các vụ việc cũ đã được các cấp thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, chấm dứt khiếu nại từ các năm trước, nay quay lại tái khiếu. Nội dung khiếu nại chủ yếu là tranh chấp đất đai, yêu cầu đòi lại đất cũ, yêu cầu được cấp đất sản xuất, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất…; tố cáo  hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực,... Trước tình hình trên, ngày 25/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; thành lập các Tổ kiểm tra, Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhằm giúp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát các vụ, việc khiếu nại, đông người, phức tạp kéo dài...

 

     Từ tháng 8/2018 đến nay, UBND các cấp, các sở, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và tiếp được trên 1.500 lượt người dân. Quá trình tiếp công dân, đã tuyên truyền chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn người dân khiếu nại đến đúng cơ quan thẩm quyền; đồng thời tiếp nhận, giải quyết được trên 420 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt trên 70% tổng số đơn tiếp nhận. Cùng với giải quyết đơn khiếu nại đơn lẻ, các ngành chức năng còn tham mưu với UBND tỉnh giải quyết khiếu nại đòi lại đất của 349 hộ dân huyện Hòn Đất; khiếu nại đòi lại đất của 09 hộ dân tại xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng; Khiếu nại yêu cầu cắm mc giao đất hoặc bồi thường thành quả lao động của 19 hộ dân xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng; yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân huyện Giang Thành và khiếu nại của 46 hộ dân huyện Giang Thành... Qua đó, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

 

 

     Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, các cấp, các ngành còn thực hiện 13 đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đề nghị các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc tham mưu xử lý đơn; thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức đối thoại; theo dõi mở sổ sách tiếp dân, sắp xếp hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định… giúp đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

     UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua (trong đó có Luật Tố cáo năm 2018); tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 281 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã.

 

     Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trách nhiệm của địa phương, đơn vị mình. Chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng luôn trú trọng đến quyền và lợi ích của người dân, giải quyết thấu tình, hợp lý và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, qua đó đã áp dụng chính sách an sinh xã hội giao cấp đất cho 26 hộ, diện tích 52ha giúp cho người dân ổn định sản xuất. Ngoài ra UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ chi phí cải tạo đất cho các hộ dân số tiền 570 triệu đồng.

 

     Nhìn chung, trước tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đó, thủ trưởng các cấp, các ngành đã nâng cao trách nhiệm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền gắn với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội giúp tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tiếp tục ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặc dù vậy, các hộ dân ở U Minh Thượng, Hòn Đất và Giang Thành vẫn không chấp hành kết quả giải quyết của cơ quan chức năng. Dự báo thời gian tới một số hộ tiếp tục khiếu nại đòi hỏi cơ quan Nhà nước phải giải quyết theo ý muốn chủ quan của mình, gây phức tạp cho địa phương.

 

 

     Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao tránh nhiệm của người đứng đầu; xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn, xây dựng Đảng.

 

     Mục tiêu chung của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là bảo đảm an dân, ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hàng năm giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đạt từ 90% trở lên; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật phải đạt trên 85%. Chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể giải quyết ngăn chặn kịp thời các vụ khiếu nại đông người, không để phát sinh trở thành “điểm nóng”.

 

     Các cơ quan chuyên môn nâng cao vai trò tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục những tồn tại hạn chế, kiến nghị, đề xuất giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại phát sinh, nhất là những vụ việc khiếu nại gay gắt, phức tạp, đông người. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với các tổ chức đoàn thể, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận của xã hội./.

 

                                                                  Nguyên Hương