Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Thanh tra kIên Giang

(17:13 | 24/01/2019)

Năm 2019, thanh tra các cấp, các ngành sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được phê duyệt. Nội dung thanh tra tập trung trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách, trong đó có lồng ghép nội dung thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; khoáng sản, môi trường; quản lý đầu tư xây dựng; chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp.

 

     Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở (theo Quyết định số 118-TTg và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

 

     Thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật. Qua thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, không để tình trạng sai phạm nhiều nhưng kiến nghị xử lý không tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm.

 

     Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: Luật khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân; tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo.

 

     Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra toàn tỉnh tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại đơn vị, địa phương.

 

     Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính,…

 

     Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai các hoạt động trên các lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất, đầu thầu, lựa chọn nhà thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức,…. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

 

     Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

T/h: Thanh Hương