Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(17:26 | 24/01/2019)

Chiều ngày 24/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

      Tham dự có gần 80 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế;  Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

 

      Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của ngành thanh tra Kiên Giang.

 

Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên dành thời gian chỉ đạo hoạt động thanh tra, nhất là nghe báo cáo kết quả thanh tra, kết qua thẩm tra xác minh đơn khiếu nại, tố cáo để kịp thời ban hành văn bản kết luận, không để kéo dài quá thời hạn Luật định; đồng thời quan tâm xây dựng và giữ ổn định lực lượng công chức thanh tra để có đủ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, đảm đương được nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

      Năm 2018, thanh tra các cấp, các ngành thực hiện 208 cuộc thanh tra. Nội dung tập trung các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật chuyên ngành về quản lý, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, pháp luật về lao động, văn hóa, thể thao và du lịch,... Qua thanh tra phát hiện vi phạm 50,8 tỷ đồng; kiến nghị và thu hồi nộp ngân sách nhà nước 13,7 tỷ đồng, đã thu đạt 86,64%; xử lý khác trên 11 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 25 tỷ đồng; ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm số tiền 834 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; kiểm điểm rút kinh nghiệm 109 tập thể, 269 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 40 cá nhân.

 

Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất báo cáo trước Hội nghị tình hình khiếu nại trên địa bàn và đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo về chuyên môn, phối hợp với địa phương để tiếp tục giải quyết, làm ổn định tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

 

      Về công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận trong năm giảm 74 đơn so với cùng kỳ, riêng địa bàn huyện Phú Quốc lượng đơn khiếu nại chiếm khá lớn trong tổng số đơn thuộc thẩm quyền của toàn tỉnh. Tình hình khiếu nại có lúc diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung tại các huyện: Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành, các vụ việc này đã được UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ giải quyết, nhưng công dân tiếp tục tập trung kéo lên Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại.

 

Ông Cao Quốc Thụy, Chánh Thanh tra huyện Giồng Riềng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội.

 

      Trước tình hình trên, Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu với thủ trưởng cơ quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân; phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải thích chính sách pháp luật và vận động được nhiều lượt công dân rút đơn chấm dứt khiếu nại; phối hợp với các địa phương (nhất là một số địa bàn có khiếu kiện đông người) chủ động nắm tình hình, có giải pháp tham mưu xử lý kịp thời gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; công tác phối kết hợp trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài giữa Trung ương và tỉnh, giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, giữa tỉnh và huyện luôn được thực hiện cơ bản tốt. Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền nhất là khiếu nại đông người, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự trên địa bàn.

 

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Giang Thành cám ơn Thanh tra tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với địa phương để công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo mang lại hiệu quả cao.

 

      Đối với nội dung khiếu nại đơn lẻ chủ yếu khiếu nại các phương án giải tỏa bồi thường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiếu nại đòi lại đất cũ, việc thực hiện chính sách người có công,... Nội dung tố cáo chủ yếu tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo... Tổng số đơn phải tham mưu giải quyết là 595 đơn. Toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tham mưu giải quyết được 423 đơn, đạt tỷ lệ 71,09%. Qua đó đã bảo vệ kịp thời quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

     Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Kết quả, toàn ngành đã tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; Minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính, trả lương qua tài khoản; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng,… Qua hoạt động thanh tra, Thanh tra các cấp đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 03 vụ 04 người có dấu hiệu tội phạm với số tiền trên 25 tỷ đồng.

 

Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành Thanh tra Kiên Giang tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

 

     Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/4/2018 chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đánh giá. Kết quả chấm điểm đạt 60,65 điểm/100 điểm chuẩn, tăng 13,88 điểm so với năm 2016.

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 CỦA NGÀNH THANH TRA KIÊN GIANG

 

T/h: Thanh Hương