Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Các cấp các ngành tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra

(14:45 | 04/01/2019)

Thời gian qua, công tác tổ chức thi hành pháp luật về kết luận thanh tra (KLTT) và thực hiện KLTT được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khá nghiêm túc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra cả về chủ trương, xử lý kinh tế, xử lý hành chính tổ chức; góp phần ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở ngành và địa phương.

 

     Tại tỉnh ta, năm 2018, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã thực hiện 109 cuộc thanh tra hành chính và ban hành 109 KLTT. Các KLTT đã kiến nghị xử lý nghiêm trên cả 3 mặt: Đề nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ số tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên 25 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước trên 13,7 tỷ đồng, đã thu đạt 86,64%; có 194 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực đã thanh tra; đề nghị cơ quan thẩm quyền kiểm điểm rút kinh nghiệm 88 tập thể, 232 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 37 cá nhân.

 

     Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện pháp luật về KLTT trong cả nước còn những hạn chế nhất định: Vẫn còn một số đơn vị, địa phương chậm ban hành KLTT; chất lượng kết luận chưa cao. Trong tổ chức thực hiện KLTT, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước không ban hành hoặc chậm ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện KLTT, nội dung chỉ đạo từng lúc thiếu cụ thể; thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có trường hợp chưa nghiêm, hình thức xử lý chưa tương thích với sai phạm bị phát hiện; nhiều cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra chưa nghiêm túc chấp hành kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, thực hiện không đầy đủ, kéo dài, không kịp thời báo cáo tình hình kết quả thực hiện KLTT,... Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện KLTT chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời đôn đốc, kiểm tra thực hiện KLTT nên hiệu quả còn hạn chế.

 

     Thực hiện ý kiến đề xuất, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, đồng thời để khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra, trong thực hiện thanh tra cần chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, nhất là phải đảm bảo đúng pháp luật về tổ chức, hoạt động, trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra; trong xây dựng KLTT phải đảm bảo nội dung quy định, kết luận trách nhiệm tập thể, cá nhân phải cụ thể rõ ràng, áp dụng biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý tương thích với sai phạm bị phát hiện, phát hiện sai phạm đến đâu xử lý đến đó, khắc phục tình trạng nể nang xử lý không nghiêm các vụ việc. Thẩm định, ký ban hành KLTT đảm bảo thời hạn luật định, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp, tính khả thi trong thực hiện của các KLTT thuộc thẩm quyền ban hành.

 

     Sau khi ban hành KLTT, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan thanh tra chủ động, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện KLTT, xử lý hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức xử lý các sai phạm về hành chính, kinh tế, xử lý cán bộ, công chức, viên chức người có hành vi vi phạm, khắc phục yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách pháp luật; chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện KLTT, phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền tổ chức thực hiện, nhằm thực hiện tốt, đúng hạn KLTT và các văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; báo cáo kịp thời tình hình, kết quả thực hiện KLTT về cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

 

Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh thực hiện công bố Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh tại Ban Dân tộc tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra.

 

     Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện KLTT. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện KLTT đối với đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan chậm, kéo dài thời gian thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản, đất đai, giảm trừ khối lượng quyết toán, xử lý vi phạm hành chính, không báo cáo kịp thời tình hình, kết quả thực hiện việc khắc phục tồn tại yếu kém, yêu cầu, kiến nghị của KLTT,…, nhằm chỉ đạo và chủ động có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Công văn số 1982/UBND-NCPC ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh trong điều động, bố trí, xây dựng lực lượng công chức thanh tra. Quan tâm sắp xếp kiện toàn tổ chức, bố trí đủ và giữ ổn định số lượng biên chế của thanh tra huyện, thanh tra sở, hạn chế điều động công chức, thanh tra viên; đảm bảo chính sách, cơ sở vật chất đối với thanh tra.

 

     Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc sở ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; định kỳ kiểm tra hoạt động đối với thanh tra cơ sở nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ thanh tra; quan tâm kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT thuộc thẩm quyền ban hành của cấp sở, cấp huyện, nhằm phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra của cấp sở, cấp huyện làm cơ sở tiến hành thanh tra lại theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, thi hành pháp luật thanh tra, thực hiện KLTT./.

 

                                                                                      Nguyên Hương