Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra

(09:35 | 19/06/2018)

Đến nay, toàn ngành Thanh tra Kiên Giang đã triển khai trên 58% số cuộc thanh tra theo kế hoạch và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra đột xuất được giao… Các cuộc thanh tra kết thúc, kết luận xử lý đều đảm bảo chứng cứ, căn cứ pháp luật, được tổ chức, cá nhân đồng tình và thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, Thanh tra tỉnh chỉ đạo điều chỉnh kịp thời sự trùng lắp nội dung, đối tượng thanh tra giữa thanh tra sở với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan thanh tra cấp trên... Tuy nhiên, một số đơn vị triển khai thanh tra còn chậm so với kế hoạch và thời gian thực hiện đoàn thanh tra còn kéo dài. Do đó, lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

 

     Sáu tháng đầu năm 2018, thanh tra toàn tỉnh triển khai thực hiện 71 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra đột xuất hoạt động của các công ty cổ phần, hợp tác xã; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật chuyên ngành về công chức, viên chức…, đạt 58,24% kế hoạch năm.

 

 

     Các cuộc thanh tra kết thúc đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản… Phát hiện sai phạm gần 7,6 tỷ đồng và đã thu hồi nộp ngân sách đạt 71,36%. Kiến nghị kiểm điểm 33 tập thể, 96 cá nhân. Chuyển hồ sơ 01 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Thanh tra các cấp các ngành còn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2017 trở về trước và thu được gần 2 tỷ đồng.

 

     Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, vẫn còn một số thanh tra sở ngành triển khai các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội chậm; thời gian thực hiện các đoàn thanh tra còn kéo dài. Khắc phục những hạn chế trên và để toàn ngành Thanh tra Kiên Giang hoàn thanh tốt kế hoạch công tác năm 2018, lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đã đề ra, đồng thời thanh tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Quá trình thanh tra phải thực hiện đúng theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Kết thúc các cuộc thanh tra, tham mưu cấp thẩm quyền kết luận, xử lý kịp thời, đảm bảo về chứng cứ, căn cứ pháp luật và tính khả thi trong tổ chức thực hiện; phát hiện sai phạm đến đâu kiên quyết xử lý đến đó, không để tình trạng sai phạm nhiều nhưng kiến nghị xử lý không tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

     Cùng với việc triển khai các đoàn thanh tra, thanh tra các cấp, các ngành tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; quá trình thực hiện công tác thanh tra, thanh tra các cấp, các ngành kết hợp khảo sát nắm tình hình, làm căn cứ xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên. Quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra các huyện, thị, sở ngành gửi dự thảo kế hoạch, danh mục thanh tra về Thanh tra tỉnh để xử lý nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

                                                                   T/h: Tuyết Sương