Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra toàn tỉnh phấn đấu thực hiện đạt và vượt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

(15:09 | 18/05/2018)

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng là họat động thường xuyên của cơ quan nhà nước các cấp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự địa phương. Vì vậy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác của ngành Thanh tra toàn tỉnh trong tháng 5/2018, lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh tiến độ thanh tra kinh tế xã hội; tham mưu giải quyết khiếu nại, nhất là các vụ khiếu nại dây dưa kéo dài từ nhiều năm qua; đồng thời rà soát việc thực hiện các kế hoạch về phòng, chống tham nhũng để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

 

     Trong tháng 5/2018, Thanh tra toàn tỉnh thực hiện 39 cuộc thanh tra và kết thúc 12 cuộc. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thực hiện 81 cuộc thanh tra, kết thúc 56 cuộc. Các cuộc thanh tra kết thúc đã đề nghị đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra (trong đó, Thanh tra tỉnh có 13 kiến nghị chấn chỉnh về chủ trương, cơ chế chính sách trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài chính ngân sách…); kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 23 tập thể, 51 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 20 cá nhân; chuyển hồ sơ 01 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Về vật chất: Phát hiện sai phạm và thu hồi nộp ngân sách 7,4 tỷ đồng, đến nay đã thu đạt 75,48%. Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 28 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2017 trở về trước và thu về cho ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng.

 

     Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, mặc dù tình hình khiếu nại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tháng qua cơ bản ổn định nhưng có một số trường hợp đã được cấp thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết và triển khai thực hiện xong quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật từ nhiều năm trước như: Vụ khiếu nại yêu cầu bồi thường thành quả lao động, công khai phá tại vuông mía đường huyện U Minh Thượng, đòi lại đất cũ huyện Hòn Đất, Giang Thành… đến nay, theo quy định của pháp luật không còn thời hiệu khiếu nại nhưng vẫn xảy ra hiện tượng tái khiếu. Trước tình hình trên, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, các ngành tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc đông người kéo dài từ nhiều năm qua; thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất với trên 300 lượt người và tổ chức đối thoại, giải thích chính sách pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp các ngành và người dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn, từ đầu năm đến nay, thủ trưởng các cấp, các ngành đã giải quyết 133 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đồng thời tổ chức đối thoại, hòa giải đối với các vụ việc tranh chấp, khiếu nại đông người nhằm từng bước giải quyết dứt điểm các khiếu nại phát sinh.

 

     Cùng với công tác thanh tra kinh tế xã hội, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra các, các ngành còn tiếp tục tham mưu với thủ trưởng cùng cấp triển khai, quán triệt và cụ thể hoá Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp tục thực hiện các kế hoạch 106/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch số 108/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, cần đánh giá được cụ thể kết quả thực hiện từng phần việc theo các kế hoạch đã đề ra để làm cơ sở tham mưu với cấp thẩm quyền chỉ đạo thực hiện. Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo: “Thực hiện các Kế hoạch 106, 108, 35, kể các Kế hoạch số 13/KH-TTr của Thanh tra tỉnh, cần rà soát những công việc còn lại cho cụ thể; 3-4 kế hoạch này cần tập trung nội dung gì, bởi theo kế hoạch, có những phần việc mình đã làm xong dứt điểm rồi, có những việc làm dài hạn...”

 

     Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành trong tháng 6/2018, tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt ít nhất 50% số cuộc thanh tra theo kế hoạch năm trở lên. Kết thúc các cuộc thanh tra, tham mưu cấp thẩm quyền kết luận, xử lý kịp thời, đảm bảo về chứng cứ, căn cứ pháp luật và tính khả thi trong tổ chức thực hiện; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, Giang Thành, U Minh Thượng, Phú Quốc; tham mưu giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và nắm tình hình các vụ khiếu nại đông người trên địa bàn để có tham mưu xử lý kịp thời.

 

     Thanh tra huyện Hòn Đất tiếp tục tham mưu với UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc giao cấp đất cho các hộ dân đủ điều kiện được giao cấp theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 48 hộ dân đủ điều kiện giao cấp nhằm thực hiện dứt điểm Báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với khiếu nại của 349 hộ dân ở huyện Hòn Đất; Thanh tra huyện Giang Thành phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng các ngành liên quan tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ đối thoại, hòa giải tranh chấp đất đai liên quan đến các hộ dân trong khu 441,56 ha đất tại ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành.

 

     Thanh tra các huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu với UBND huyện thực hiện có hiệu quả các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện 14 Quyết định giải quyết khiếu nại và các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn các huyện: An Minh, Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc, Châu Thành, Rạch Giá... nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân./.

 

                                                                             T/h: Nguyên Hương