Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện Giang Thành: Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh

(19:54 | 26/11/2017)

Ngày 14/9/2016, UBND huyện Giang Thành ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06/KL-TTr ngày 26/8/2016 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình dự án trên địa bàn huyện Giang Thành; thu chi tài chính của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Giang Thành.

Để thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu và thời gian của kết luận thanh tra, đồng thời chấn chỉnh hoạt động quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian tới; kịp thời thực hiện kiến nghị biện pháp xử lý tại Kết luận của Thanh tra tỉnh (cả 03 nội dung) và báo cáo về Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định, UBND huyện Giang Thành xây dựng Kế hoạch số 101/KH-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các yêu cầu, nội dung Kết luận số 06/KL-TTr của Thanh tra tỉnh.

     Theo đó, UBND huyện Giang Thành giao:

         - Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện và các cơ quan: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Công thương tham mưu UBND huyện chuẩn bị các nội dung có liên quan tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân vi phạm.

          - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức cuộc họp mời các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn giám sát triển khai Kết luận của Thanh tra tỉnh và thu hồi số tiền sai phạm phải nộp của các đơn vị theo nội dung Kết luận; tự chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm và tham mưu tốt cho UBND huyện trong quản lý đầu tư xây dựng thời gian tới.

          - Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch của UBND huyện, tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận 06/KL-TTr của Thanh tra tỉnh, báo cáo kịp thời về Thường trực Huyện ủy, Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh.

          - Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Công thương, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

          - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Công thương chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc kiểm tra, rà soát và xử lý các vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công trình Trung tâm hành chính huyện Giang Thành, để công trình được quyết toán theo quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương