Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Sở Xây dựng: Khắc phục một số hạn chế trong thực thi pháp luật

(19:51 | 12/07/2017)

Thanh tra tỉnh vừa kết thúc 01 đoàn trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn quản lý tài chính ngân sách đối với Sở Xây dựng theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016. Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 12/5/2016 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr.

Theo đó, hàng năm Sở Xây dựng kế hoạch thanh tra cơ bản đúng thẩm quyền, thời gian và thanh tra đảm bảo đúng theo nội dung kế hoạch đề ra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 01 tỷ đồng và thu nộp ngân sách đạt 100%. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết một số vụ việc khiếu nại cơ bản đạt yêu cầu. Sở Xây dựng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ; quản lý, sử dụng kinh phí cơ bản đúng quy định; thu, trích nộp các khoản lệ phí vào ngân sách đầy đủ, kịp thời.


    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Xây dựng cần chấn chỉnh một số hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch, danh mục thanh tra hành chính không ghi nội dung thanh tra là vi phạm Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra. Việc thực hiện quy trình thanh tra chưa đúng quy định như: Một số cuộc thanh tra trễ thời gian, không có thông báo kết thúc thanh tra tại đơn vị; không có đề cương yêu cầu đơn vị được thanh tra báo cáo; không ra thông báo lịch làm việc; ghi chép nhật ký đoàn thanh tra còn sơ sài, chung chung; kết thúc thanh tra không tổ chức họp đoàn; không có báo cáo giàm sát; một số báo cáo giám sát chưa đúng nội dung.

    Cũng theo Kết luận thanh tra, Sở Xây dựng ghi sổ tiếp công dân chưa đầy đủ thông tin theo biểu mẫu; quá trình tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại không có kế hoạch xác minh và kéo dài thời gian quá hạn luật định. Trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, xác định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định; có năm, đơn vị không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; có trường hợp chuyển đổi vị trí công tác nhưng không ban hành quyết định điều động; bổ nhiệm lại chức danh Chánh Thanh tra Sở không có văn bản thỏa thuận với Chánh Thanh tra tỉnh… Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí còn để chi sai, chi vượt, không đúng dự toán ngân sách, thu lệ phí không ra lai… với tổng số tiền 64,8 triệu đồng.

    Trước những tồn tại, sai phạm trên, theo Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr, Sở Xây dựng phải chấn chỉnh tồn tại, sai phạm trên 03 mặt: Về chủ trương, Giám đốc Sở Xây dựng phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra, nhất là việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính, việc thực hiện các quy trình, quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra; thực hiện đúng trình tự thủ tục trong tiếp công dân; tham mưu giải quyết khiếu nại phải đảm bảo thời gian, có chất lượng, chấp hành nghiêm trình tự, thủ tục trong giải quyết khiếu nại. Về công tác phòng, chống tham nhũng cần tổ chức triển khai, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức một cách cụ thể. Tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đúng theo quy định; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các chế độ chính sách, pháp luật quy định; xây dựng và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo theo kế hoạch; thực hiện nghiêm việc công khai trong bổ nhiệm cán bộ. Chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, chấm dứt ngay việc chi sai, chi vượt, sai nguồn kinh phí, thu lệ phí không ra lai.
   
     Về hành chính, tổ chức, Giám đốc Sở Xây dựng phải tổ chức họp rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hững cá nhân đã tham mưu để xảy ra tồn tại, sai phạm. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh để theo dõi, xử lý. Đến nay, Sở Xây dựng đã khắc phục sai phạm về vật chất, nộp 100% số tiền sai phạm (22,5 triệu đồng) vào ngân sách nhà nước./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương