Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua Tây Nam Sông Hậu: Thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã ký kết về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

(10:29 | 02/08/2017)

Từ đầu năm đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua do Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Tây Nam Sông Hậu phát động, Thanh tra các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng đã tích cực xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để Thanh tra các tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngày 29/7/2016, Thanh tra tỉnh Kiên Giang với vai trò là Cụm Trưởng năm 2016 Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Tây Nam Sông Hậu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua của Cụm và đề ra những phương hướng nhiệm vụ, phấn đấu đến cuối năm, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đã ký kết từ đầu năm.

 

Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua Tây Nam Sông Hậu: Thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã ký kết về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua của Cụm Thanh tra các tỉnh Tây Nam Sông Hậu đã tạo nên những dấu ấn quan trọng: Triển khai 39 cuộc thanh tra; kết thúc, ban hành kết luận 22 cuộc; kiến nghị thu hồi gần 8,5 tỷ đồng và đã thu được trên 4,3 tỷ đồng; tham mưu với UBND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp công dân và tham mưu giải quyết 128 đơn khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại hầu hết các địa phương trên địa bàn 6 tỉnh khu vực Tây Nam Sông Hậu.

Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội nêu trên, Cụm thi đua đã biểu dương và giới thiệu 02 mô hình điển hình trong công tác thanh tra như sau: Khâu chuẩn bị tiến hành thanh tra phải tổ chức khảo sát, nắm tình hình, thu thập thông tin để xác định nội dung trọng tâm cần thanh tra; bố trí nhân sự tham gia đoàn thanh tra có trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung thanh tra; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra; phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn thanh tra, báo cáo tiến độ thực hiện, phương pháp thực hiện, làm cơ sở cho Trưởng đoàn thanh tra quản lý, điều hành đoàn thanh tra. Quá trình tiến hành đoàn thanh tra, việc chỉ đạo đoàn thanh tra phải bám sát kế hoạch tiến hành đoàn thanh tra đã được duyệt để điều hành đoàn thanh tra; nghiên cứu, xem xét, đối chiếu hồ sơ, tài liệu để đánh giá. Các vấn đề mẫu thuẫn trong hồ sơ, tài liệu phải được thẩm tra, xác minh làm rõ; khi phát hiện sai phạm phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, cần thiết thì tổ chức đối thoại, đối chất để làm rõ hành vi sai phạm và cũng làm cơ sở cho việc kết luận thanh tra; đồng thời yêu cầu đối tượng thanh tra chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục sai phạm về kinh tế; kết luận thanh tra cần xem xét, đảm bảo căn cứ pháp luật và tính khả thi trong thực hiện. Khi kết luận thanh tra đã ban hành thì phải kiên quyết, kiên trì trong tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên cả 03 mặt: Kiến nghị chấn chỉnh, sửa đổi cơ chế chính sách; xử lý những cá nhân vi phạm và thu hồi vật chất sai phạm. Với cách làm trên, các cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh Kiên Giang thực hiện đều đạt chất lượng, đơn vị được thanh tra đồng tình cao, nghiêm túc chấp hành kết luận, quyết định sau thanh tra. Từ đó, việc triển khai thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu và thu hồi sai phạm sau thanh tra đạt kết quả tuyệt đối 100%.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện cùng một lúc nhiều cuộc thanh tra. Phương pháp thực hiện: Xác định từng lĩnh vực riêng biệt, mỗi đoàn thanh tra thực hiện trên một lĩnh vực như: Thanh tra kinh tế - xã hội; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Khiếu nại, Tố cáo... Khi kết thúc thanh tra, từng đoàn thanh tra đều có ban hành báo cáo, kết luận cụ thể. Từ đó, hàng năm Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thực hiện được nhiều cuộc thanh tra. Mô hình này đã được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng. Với phương pháp trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thanh tra với số lượng cao nhất Cụm thi đua (09 cuộc thanh tra).

 

Qua kết quả tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã giới thiệu Thanh tra tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang chia sẻ kinh nghiệm 02 mô hình:
          - Trong công tác tiếp công dân, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và tổ chức tiếp công dân định kỳ theo phương pháp: Một tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ một lần. Cùng ngày tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch cùng các ngành chức năng của tỉnh về một số huyện để tiếp công dân, giúp người dân đỡ tốn kém chi phí, thời gian đi lên tỉnh. Các vụ việc tiếp tại huyện có nội dung phức tạp, các phó Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký lịch để tháng tiếp theo, lên tỉnh gặp Chủ tịch UBND tỉnh.
          - Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn để giải quyết những vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh còn có ý kiến khác nhau giữa các ngành hoặc giữa các ngành của tỉnh với kết quả giải quyết trước đó của UBND cấp huyện. Đối với những vụ việc phức tạp, Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh mời Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh để cùng nhau thống nhất biện pháp giải quyết và đối thoại, giải thích chính sách pháp luật cho người dân. Với biện pháp thực hiện nêu trên, từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Bạc Liêu có 23 trường hợp rút đơn; tại Kiên Giang có 14 trường hợp rút đơn, chấm dứt khiếu nại.

Qua mỗi lần tổ chức hội nghị sơ tổng kết công tác thi đua của Cụm Thanh tra các tỉnh Tây Nam Sông Hậu: Những kinh nghiệm hay, quý báu được phổ biến, nhân rộng; những sơ suất, thiếu sót được góp ý khắc phục đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thanh tra mỗi tỉnh trong Cụm. Để Thanh tra các tỉnh trong Cụm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động từ các phong trào thi đua, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam, Cụm Trưởng Cụm thi đua năm 2016 đã đề nghị Thanh tra các tỉnh trong Cụm tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 của Cụm và các tiêu chí thi đua đã được Thanh tra các tỉnh thống nhất ký kết ngay từ đầu năm; cùng với thực hiện các phòng trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ động xây dựng kế hoạch giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị trong Cụm; đẩy nhanh tiến độ thanh tra kinh tế - xã hội, đảm bảo kết thúc 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục quán triệt Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo; nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, tham mưu giải quyết đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch của địa phương về phòng, chống tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2016. Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành; xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh./.

Nguyên Hương