Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra huyện Kiên Hải: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch công tác thanh tra

(10:20 | 02/08/2017)

Mặc dù Thanh tra huyện Kiên Hải còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại khó khăn, nhân sự ít, lại thay đổi nhưng đơn vị vẫn cố gắng bám sát hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Kế hoạch thanh tra thể hiện đầy đủ các mặt công tác: Thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kèm theo danh mục 03 cuộc thanh tra.

 

Ảnh: T.Sương


Từ khi được phê duyệt kế hoạch thanh tra đến nay, Thanh tra huyện đã triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra và theo dõi việc thu hồi vật chất sau thanh tra những năm trước đạt một số kết quả; đồng thời tham mưu tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Thanh tra huyện đã tham mưu với UBND huyện cụ thể hóa Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015 - 2016 và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Thanh tra huyện Kiên Hải triển khai đoàn thanh tra theo kế hoạch còn chậm (mới triển khai được 1/3 cuộc so với kế hoạch), chất lượng thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian tiến hành; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra những năm trước còn hạn chế, hiện còn trên 96 triệu đồng chưa thu hồi được; số đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn ít nhưng việc tham mưu giải quyết vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Để khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo Thanh tra huyện Kiên Hải khẩn trương hoàn thành thủ tục, kết thúc đoàn thanh tra đang thực hiện, triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch, khi tiến hành thanh tra phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cùng với triển khai đoàn thanh tra phải theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực thanh tra; Tham mưu với UBND huyện quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh; phối hợp với các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổng kết Đề án Tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng; rà soát những việc đã làm, những việc cần phải làm từ nay đến cuối năm theo Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiến hành thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, quá trình thực hiện cần chọn lọc những nội dung trọng tâm, thiết thực để thanh tra nhằm giúp đơn vị được thanh tra phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, phục vụ thiết thực công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Để Thanh tra huyện Kiên Hải hoàn thành kế hoạch công tác năm 2016, ngoài việc khắc phục hạn chế nêu trên, UBND huyện cần quan tâm củng cố, kiện toàn lại lực lượng công chức Thanh tra huyện; chú trọng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, thanh tra viên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành./.

Thanh Hương