Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 254/TTr-VP ngày 17/8/2020 của Thanh tra tỉnh

(15:56 | 17/08/2020)

Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

(Kèm theo Công văn số 397/TCBTT-ĐT ngày 06/8/2020 và Biểu 1b).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 254_TTr-VP 17.8.2020 dang ky nhu cau dao tao boi duong 2021.signed.PDF; 397_TCBTT-DT 06.8.2020.PDF; Mau 1b - Dang ky nhu cau dao tao, boi duong 2021.doc