Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lĩnh vực: khiếu nại, tố cáo cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Chấm dứt thực hiện thí điểm đồng quản lý bãi giống thủy sản tự nhiên tại vùng biển Kiên Lương

(15:48 | 04/05/2018)

Huyện Kiên Lương có bờ biển dài hơn 42km, được thiên nhiên ưu đãi nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào đã hình thành nhiều bãi giống tự nhiên đa dạng và phong phú, trong đó có các bãi giống nghêu lụa, sò lông, sò huyết... Để quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, năm 2011, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Kiên Lương lập đề án thí điểm quản lý các bãi giống thủy sản tự nhiên tại vùng biển Kiên Lương dựa vào cộng đồng. Tháng 5/2012 UBND huyện Kiên Lương xây dựng Đề án đồng quản lý bãi giống sò huyết tại các xã Bình An và Bình Trị; lần lượt các năm 2014, 2015 UBND huyện Kiên Lương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho thực hiện thí điểm đồng quản lý bãi giống nghêu lụa, sò huyết, sò lông tại xã Bình An và Sơn Hải. Quá trình thực hiện các đề án trên đã xảy ra tranh chấp ngư trường giữa các hợp tác xã được giao mặt nước biển với các hộ dân làm nghề khai thác hải sản tại địa phương.

     Ngày 29/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật về hoạt động của các Hợp tác xã được giao mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kiên Lương.

     Kết quả thanh tra cho thấy mô hình thực hiện đồng quản lý bãi giống thủy sản tự nhiên ở vùng biển ven bờ huyện Kiên Lương là mô hình tương đối mới, UBND huyện Kiên Lương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu mang lại một số kết quả.

Ông Lê Trường Kế (người đứng), Trưởng Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Kiên Lương.

 

     Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện thí điểm đồng quản lý bãi giống thủy sản tự nhiên cho thấy mô hình đồng quản lý mà UBND huyện Kiên Lương và các Hợp tác xã đồng quản lý thực hiện không đạt những mục tiêu cơ bản.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chưa tổng kết đánh giá hiệu quả của Đề án thí điểm đối với 02 Hợp tác xã Tân Tiến và Đồng Lợi để có hướng đi phù hợp mà tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho thực hiện đối với 04 Hợp tác xã khác. UBND huyện Kiên Lương và Ban Chỉ đạo đồng quản lý bãi giống huyện Kiên Lương xây dựng mô hình Đề án đồng quản lý còn chung chung, xác định nhu cầu và xây dựng sự đồng thuận trong thực hiện đồng quản lý chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại Quyết định số 67/QĐ-TCTS-KTBVNLTS ngày 07/6/2010 của Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu mà đề án thí điểm của huyện đặt ra chưa tốt và không đạt yêu cầu; không thành lập Ban chỉ đạo đồng quản lý bãi giống đối với 04 Hợp tác xã Vững Mạnh, Tiến Phát, Phát Tài và Vạn Lợi; không ban hành quyết định giao diện tích quản lý đối với Hợp tác xã Đồng Lợi và không báo cáo cấp thẩm quyền khi điều chỉnh diện tích được giao cho Hợp tác xã Phát Tài và Tiến Phát; thiếu kiểm tra để một số Hợp tác xã sử dụng thừa diện tích được giao quản lý; không có biện pháp xử lý những Hợp tác xã hết thời gian thí điểm, từ đó dẫn đến tranh chấp ngư trường xảy ra, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

     Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Lương chưa làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc ra quyết định giao đồng quản lý đối với Hợp tác xã Đồng Lợi; tổ chức cắm mốc ranh giới cho các Hợp tác xã không kịp thời, thiếu kiểm tra để các Hợp tác xã sử dụng thừa diện tích được giao.

     Hầu hết các hợp tác xã thực hiện chưa nghiêm các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; một số trường hợp vận động, xét duyệt xã viên vào hợp tác xã không đúng đối tượng; không cắm mốc quản lý, cắm mốc diện tích không chính xác; quá trình quản lý sử dụng, hợp tác xã tự ý mở rộng, sử dụng thừa so diện tích được giao; không xây dựng kế hoạch khai thác và không để lại khoảng 20% tổng sản lượng để tái tạo lại nguồn lợi cho những năm sau; 04 hợp tác xã đã hết thời gian thí điểm đồng quản lý nhưng vẫn tiếp tục quản lý.

     Trên cơ sở kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về hoạt động của các Hợp tác xã được giao mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kiên Lương, ngày 19/4/2018 Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND. Theo đó: Chấm dứt thực hiện đề án thí điểm đồng quản lý các bãi giống thủy sản tự nhiên tại vùng biển Kiên Lương do kết quả thực hiện thí điểm không đạt được các mục tiêu và hiệu quả theo đề án đặt ra; đồng thời trong thời gian thí điểm các đơn vị còn để xảy ra nhiều sai phạm; nhận thức và sự đồng thuận của cộng đồng không cao; tình trạng tranh chấp ngư trường còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên biển và tại địa phương.

     Giao UBND huyện Kiên Lương thu hồi lại các quyết định giao quyền quản lý đối với các bãi giống thủy sản tự nhiên đã giao cho 06 Hợp tác xã đồng quản lý; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức quản lý đối với các bãi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn huyện Kiên Lương theo đúng quy định của pháp luật.

     Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp UBND huyện Kiên Lương và các ngành chức năng rà soát, quy hoạch lại các bãi giống trên địa bàn huyện; quản lý, bảo vệ, khai thác đúng theo quy định của pháp luật.

     Trên cơ sở Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Quảng Trọng Thao, Phó giám đốc Sở NN và PTNT Kiên Giang nói: Trách nhiệm của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi đang rà soát lại hết bãi giống thiên nhiên để làm sao công bố cho chuẩn, để làm sao quản lý tốt trong thời gian tới”.

     Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương; các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tổ chức thực hiện trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý và báo cáo kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh./.

 

T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương