Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Kiên Giang

(16:52 | 29/06/2017)

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Kiên Giang

 

I. LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH CÓ CHÁNH THANH TRA VÀ 03 PHÓ CHÁNH THANH TRA

- Chánh Thanh tra tỉnh: Ông Phạm Hoàng Nam.

             + ĐT: 02973.912400 

             + Email: phnam.tt@kiengiang.gov.vn         

- Các Phó Chánh Thanh tra: 

             + Ông Trần Minh Thể.        Email: tmthe.tt@kiengiang.gov.vn

             + Ông Lê Trường Kế.       Email: ltke.tt@kiengiang.gov.vn         

             + Ông Trần Chiến Thắng. Email: tcthang.tt@kiengiang.gov.vn  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM:

1. Văn phòng:

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, cải cách hành chính, tuyên truyền và các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

- Biên chế: 07 công chức.

- Hợp đồng lao động (theo NĐ 68): 05.

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Tuyến.

- Các Phó Chánh Văn phòng:

                 * Ông Châu Minh Khải Hòa.

                 * Bà Dương Thị Bích Chi.

ĐT: 02973.912403 - Fax: 02973.912404

 

2. Phòng Thanh tra Xét khiếu tố:

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức việc tiếp công dân; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao và nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

Biên chế: 09.

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn

Các Phó Trưởng phòng: 

              * Ông Huỳnh Thanh Tuấn.

              * Ông Huỳnh Phú Lợi.

              ĐT: 02973.912406

 

3. Phòng Thanh tra Kinh tế, xã hội:

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; trực tiếp tiến hành các cuộc thanh tra trên lĩnh vực kinh tế (kể cả đất đai, môi trường, khoáng sản,...), lĩnh vực nội chính, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

Biên chế: 07.

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trang.

Các Phó Trưởng phòng: 

              * Bà Trương Thanh Huyền.

              * Ông Phan Thanh Việt.

 

4. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc sở và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh thanh tra và nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

Biên chế: 05.

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Nhung.

ĐT: 02973.913989


5. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công tác giám sát Đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh và hành vi của Trưởng đoàn, thành viên đoàn trong quá trình thanh tra; tiến hành thanh tra lại theo quy định pháp luật và nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

Biên chế: 05.

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Châu.

Phó Trưởng phòng: Ông Phan Văn Phơi.

 

Tác giả bài viết: Ban Biên tập