Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Niêm yết thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch cải cách hành chính

(16:05 | 23/09/2020)

 

 

 

     Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 14/01/2020 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong quý III, Thanh tra tỉnh đã thực hiện hoàn thành 15/22 nhiệm vụ. Cụ thể: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tuyên truyền 06 kỳ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình. Ngoài ra, còn thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành trên trang thông tin điện tử của cơ quan; tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 43/43 công chức, người lao tiếp thu, quán triệt; kết thúc, ban hành kết luận đoàn thanh trách nhiệm việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với UBND huyện Giang Thành; tiếp tục công khai bộ thủ tục hành chính tại Trụ sở cơ quan để hỗ trợ người dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ tt.kiengiang.gov.vn.

 

Thanh tra tỉnh niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại Trụ sở cơ quan để hỗ trợ người dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

 

     Về phân cấp quản lý, trong quý III, Thanh tra tỉnh cho ý kiến thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 01 Chánh Thanh tra sở. Đối với Thanh tra tỉnh, hiện có 39/40 biên chế và 05 lao động hợp đồng, bố trí ở Văn phòng và 04 phòng nghiệp vụ. Việc quản lý công chức, người lao động của cơ quan đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản pháp luật hiện hành. Công chức, thanh tra viên đều thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cơ quan; Chỉ Thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Thanh tra tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho 08 công chức học cao học, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và quản lý nhà nước các ngạch.

 

     Về cải cách tài chính công, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định; thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020, công khai tình hình sử dụng kinh phí quý II/2020 tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

 

Từng thủ tục hành chính đều được công khai đầy đủ.

 

     Thực hiện việc hiện đại hóa hành chính, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; số hóa 10 hồ sơ, lũy kế từ đầu năm đến nay đã số hóa được 90 hồ sơ nhằm phục vụ công tác tra cứu, khai thác sử dụng; tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính tại cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả Mục tiêu chất lượng năm 2019-2020 của cơ quan đã ban hành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu chất lượng của các phòng nghiệp vụ và Văn phòng; ban hành kế hoạch sử dụng kinh phí cải tiến, duy trì hệ thống do UBND tỉnh cấp. Trong quý III, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 64 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 02 hồ sơ, số hồ sơ phải giải quyết là 66, đã trả kết quả được 56/66 hồ sơ, đạt 84,85%. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 120 hồ sơ, đã trả kết quả được 110/120 hồ sơ, đạt 91,67%, còn 10 hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn). Quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh luôn tuân theo các quy định, lập đầy đủ các phiếu nhận, phiếu chuyển, phiếu kiểm soát giải quyết các TTHC./.

 

 

                                                                   T/h: Tuyết Sương