Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2020

(16:41 | 12/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TTr ngày 09/3/2020 của Thanh tra tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, ngày 24/9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-TTr về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm (CCHC) 2020. Đối tượng kiểm tra là Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 28/9 đến hết ngày 29/9/2020.

 

     Tổ đã kiểm tra trực tiếp về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính công đối với các phòng: Thanh tra Kinh tế - xã hội, Thanh tra Xét khiếu tố, Phòng, chống tham nhũng, Giám sát – Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra và Văn phòng… Kết quả, Văn phòng và các phòng nghiệp vụ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu; chủ động tham mưu thực hiện việc số hóa hồ sơ các đoàn thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong tham mưu dự thảo văn bản một số công chức vẫn còn sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; các phòng nghiệp vụ tham gia tuyên truyền pháp luật và hoạt động của phòng, của cơ quan trên Trang thông tin điện tử cơ quan chưa được nhiều; chưa có nhiều sáng kiến hay về CCHC để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác CCHC của cơ quan.

 

 

Tổ kiểm tra tại Phòng Thanh tra kinh tế, xã hội.

 

     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, ngày 06/10/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 306/TTr-VP về việc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo đó, chỉ đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ tích cực thực hiện tốt hơn các công việc liên quan đến công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như Trang thông tin điện tử của cơ quan, góp phần tuyên truyền hoạt động của ngành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. Trong tham mưu soạn thảo các văn bản, các phòng nghiệp vụ phải tham mưu đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ./.

 

                                                          T/h: Tuyết Sương