Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cải cách hành chính

(15:48 | 27/04/2020)

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính (CHCC) nhà nước giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại cơ quan; tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, nâng cao tỷ lệ hài lòng của tổ chức và người dân, góp phần xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực.

 

Thanh tra viên Nguyễn Thị Phụng, Phòng Thanh tra Xét Khiếu tố, Thanh tra tỉnh tra cứu hồ sơ giải quyết TTHC trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

 

     Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành, có liên quan đến hoạt động; tiếp tục thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật và tham mưu ban hành kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) mới; thực hiện tốt việc công khai các TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến TTHC của cơ quan; tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục xử lý đơn; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh, thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm công chức, chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và công khai, minh bạch về tài chính của cơ quan theo quy định; vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử của cơ quan và hệ thống Một cửa điện tử, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện công tác CCHC.

 

Thanh tra viên Ngô Thị Mộng Thùy, Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh sắp xếp hồ sơ khoa học, đảm bảo chất lượng trong cung cấp dịch vụ hành chính và dịch vụ công của cơ quan Thanh tra tỉnh góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng của tổ chức và người dân.

 

    Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, ngày 23/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-TTr về hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức và cá nhân”. Theo kế hoạch, các phòng nghiệp vụ và Văn phòng phải tích cực thực hiện có hiệu quả 100% nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong năm 2020 theo Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 14/01/2020 của Thanh tra tỉnh.

 

T/h: Tuyết Sương